20.11.2020

Skola2030 aktualitātes novembrī

Tiešsaistes konsultācijas skolotājiem

Kopš oktobra skolotājiem un skolu/pirmsskolu vadītājiem ir iespēja noteiktos laikos sazināties ar Skola2030 mācību satura un pieejas ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Katrā mācību jomā/mācību priekšmetā tiešsaistes konsultācijas notiek Zoom saziņas vidē katru otro nedēļu. Katrai konsultācijai jāpiesakās atsevišķi, izvēloties sarakstā norādīto datumu un laiku. Aicinām reģistrēties līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17.00. Konsultāciju laiki (saraksts tiek pakāpeniski papildināts) un pieteikšanās kārtība šeit: http://skola2030.lv/ lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem.

Aicinām pirmsskolu un skolu skolotājus un izglītības iestāžu vadītājus pievienoties skolotāju mācīšanās kopienai

Lai pārmaiņas notiktu, bieži ir jāizkāpj no ierastās prakses un savas komforta zonas, lai ieraudzītu, kā darīt citādi. Lai pārmaiņas notiktu ātrāk, liela vērtība ir sadarbībai. Skola2030 aicina skolotājus un skolu vadītājus pievienoties Skolotāju mācīšanās kopienai, kurā dalīties ar savu profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzi, no tās mācīties, kopīgi meklēt risinājumus individuālām un līdzīgām problēmsituācijām skolās.

Skolotāji bieži jautā: “Kā mācīt matemātiku, sportu, vēsturi, teātra mākslu? Kā mācīt bērnus rotaļājoties pirmsskolā? Kā vērtēt bērnus, ja klasē ir 25 skolēni? Vai daru pareizi?”. Skolotāju mācīšanās kopienā pirmkārt, varēs sastapt kolēģus, kuri tic pārmaiņām un to nepieciešamībai. Otrkārt, būs iespēja saņemt apliecinājumu, ka ar savām šaubām un neziņu, kā rīkoties, neesi viens. Treškārt, sadarbojoties un iepazīstot citu pieredzi, var ātrāk nonākt pie risinājumiem, kas der jūsu skolā un klasē.

Kā tas notiks? Ikmēneša attālinātās tikšanās laikā būs iespēja dalīties pieredzē pastāvīgā 24 kolēģu grupā visu mācību gadu, kuriem ir līdzīgas intereses, jautājumi un mērķi, saņemt atgriezenisko saiti no kolēģiem, kopīgi meklēt un atrast risinājumus, tādējādi veidojot dziļāku izpratni par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu. Kopienas ietvaros būs iespēja izvirzīt tālākos mērķus sava darba pilnveidei un realizēšanai konkrētā klasē/ pirmsskolas grupā, savā skolā/pirmsskolā, pašvaldībā. Šajā mācību gadā plānotas 7 attālinātas tikšanās Zoom saziņas vidē (2 līdz 2,5 stundu ilgas). Saziņu turpināsim skolotāju mācīšanās kopienas Facebook grupā.

Lai pieteiktos, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu līdz 2020. gada 4. decembrim šajās saitēs: 

Ja nepieciešama papildu informācija, rakstiet: pirmsskolas jautājumos liene.rolanda@skola2030.lv, skolas jautājumos anna.zaula@skola2030.lv

Atbalsta materiāli darbam ar pilnveidoto mācību saturu

Līdz ar jauno mācību gadu skolotājiem ir pieejami pilnveidotā satura visi mācību priekšmetu un pamatkursu programmu paraugi, kā arī 1.,4., 7. un 10. klašu skolotājiem – mācību līdzekļu paraugi pirmajam pusgadam. Līdz decembra beigām būs pieejami pilna mācību gada temati.

Šie mācību līdzekļu piemēru komplekti nav veidoti kā mācību grāmatas vai pilni mācību līdzekļu komplekti, kas ietver visu nepieciešamo konkrētā temata pasniegšanai skolā. Mācību satura īstenošanai skolotājam nepieciešami arī citi mācību līdzekļi.

Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācībās Skola2030 nodrošina skolotājiem arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu. Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:

Vairāk lasiet https://bit.ly/skolotajiem_macibu.

Konference “Skola katram bērnam”

Pieaugošā dažādība un individualizācija sabiedrī-bā ne vien Latvijā, bet arī pārējā Eiropā un citviet pasaulē prasa personalizētu mācīšanos. Tāpēc sabiedrībai kopumā un skolām to skaitā ir svarīgi to apzināties un, lai sasniegtu katru bērnu, būtiski mainīt līdzšinējo mācīšanās pieredzi skolās. Šis bija galvenais no secinājumiem šoruden Ogrē notikušajā konferencē “Skola katram bērnam”, kurā izglītības praktiķi un rīcībpolitikas veidotāji diskutēja, kā mācībās pilnvērtīgi iekļaut katru skolēnu. Vairāk lasiet šeit: https://bit.ly/skolakatram.

Konferences priekšlasījumus var noskatīties Skola2030 YouTube kanālā atskaņošanas sarakstā “Skola katram bērnam”. Savukārt www.skola2030.lv vietnē lasiet konferences dalībnieku intervijas:

Mācību jomu koordinatoru sadarbība turpinās

Arī šajā mācību gadā turpinām sadarbību ar mācību jomu koordinatoriem (MJK). Atbalsta semināri šoruden notiek tiešsaistē ar iespēju katras jomas MJK strādāt mazākās grupās. Novembrī jau aizvadīts MJK seminārs Zemgales, kā arī Latgales plānošanas reģioniem. Paralēlās Zoom sesijās satikās visu 10 mācību jomu koordinatori, lai dalītos pieredzē par paveikto šajā mācību gadā, pastāstītu par veiksmēm un izaicinājumiem, runātu par vajadzīgo atbalstu. Seminārā galvenais jautājums bija par mācību satura plānošanu, temata plānu veidošanu, t. sk. attālināto mācību laikā. Skola2030 mācību jomu vadītāji atbildēja uz dalībnieku jautājumiem, dalībnieki vienojās par tālāko saziņu un sadarbību. Novembrī un decembrī vēl gaidāmi semināri Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionam.

Skola2030 aicina mācību jomas koordinatorus aktīvi turpināt sadarbību Moodle platformā, dalīties pieredzē, apspriest neskaidros jautājumus, kopīgi rast risinājumus un mācīties. Piedāvāsim arī tiešsaistes tikšanās iespējas ar Skola2030 ekspertiem, lai sarunātos par aktuāliem jautājumiem.

Aicinām skolotājus pieteikties mācību video veidošanai visās klašu grupās dažādos priekšmetos

Skola2030 aicina pieteikties skolotājus, kuri vēlētos veidot mācību video dažādos mācību priekšmetos klātienes un attālinātu mācību atbalstam no 1. līdz 12. klasei līdzīgi kā “Tava klase” (tavaklase.lv) ārkārtējās situācijas laikā šā gada pavasarī. Šie mācību video iecerēti kā atbalsta materiāli skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās no sākumskolas līdz vidusskolai. Papildinformācija un jautājumi: jolanta.klisane@skola2030.lv.

Piesakiet Skola2030 ekspertu līdzdalību pasākumos

Piedāvājam Skola2030 ekspertu iesaisti un konsultācijas skolotāju, izglītības iestāžu (pirmsskolu un skolu) vadītāju interešu grupām, profesionālajām organizācijām, pašvaldību apvienībām, organizētos pasākumos. Aicinām pieteikt savas intereses un vajadzību iespējamai sadarbībai.

Prioritāri atsauksimies uzaicinājumiem, kur mērķtiecīgi organizētās kopienās apvienojušies vismaz divu vai vairāku izglītības iestāžu vai pašvaldību pārstāvji – skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi –, īstenojot domu un pieredzes apmaiņu un praktiskus soļus ideju iedzīvināšanā, un kur vajag konsultatīvu atbalstu ilgtermiņa procesu un pārmaiņu ietekmes virzībai pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā un/vai profesionālai pilnveidei.

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī, konsultācijas pēc pasākuma organizatoru uzaicinājuma pašlaik var notikt attālināti, taču nākotnē – arī klātienē. Ja vēlaties uzaicināt Skola2030 ekspertus, lūdzam aizpildīt rakstisku pieteikumu šajā saitē, atbildot uz šādiem jautājumiem.

1. Organizācija. Raksturojiet jūsu organizāciju/apvienību (kas var būt pagaidu vai pastāvīga, darboties īsākā vai garākā laika posmā)! Kas un cik jūs esat, no kurām izglītības iestādēm vai organizācijām, kādas ir jūsu lomas ikdienā; ja esat skolotāji tad kuriem mācību priekšmetiem, kurā izglītības posmā, citi svarīgi raksturlielumi.

2. Mērķis/vajadzība/izaicinājums. Aprakstiet, ko vēlaties paveikt, pie kāda izaicinājuma risināšanas vai iespējas strādājat kā kopiena. Raksturojiet pēc iespējas konkrēti pašreizējo situāciju, jūsu mērķi un pamatojumu.

3. Paveiktais un plāni. Aprakstiet, kas paveikts līdz šim šajā jautājumā un kādi ir jūsu tālākie darbības soļi?

4. Darba organizācija. Īsi raksturojiet, kā organizēts darbs un ikdienas saziņa jūsu kopienā, piemēram, vai pulcējaties regulārās apspriedēs, kā plānojat darbus, kā uzraugāt un koordinējat ieviešanu, kā izvērtējat paveikto, kāda ir lomu sadale.

5. Nepieciešamais atbalsts/iesaiste. Kādu atbalstu un iesaisti sagaidāt no Skola2030?

Pieteikumu Skola2030 ekspertu iesaistei, lūdzu, aizpildiet tiešsaistē šeit: https://bit.ly/pieteikties_iesaistei. Papildinformācija: rasa.dirvena@skola2030.lv.

Britannica piedāvā brīvpiekļuves resursus kā atbalstu skolotājiem un skolēniem attālinātās un klātienes mācībās

Latvijas skolotājiem un skolēniem Covid-19 izplatības laikā (līdz 2021. gada maija beigām) ir nodrošināta brīva piekļuve pasaulē atzītajam un plašajam britu digitālo informācijas un izglītojošo resursu kopumam Britannica. Skolotāji tos var izmantot, veidojot mācību stundas gan klasē, gan attālinātas mācīšanās apstākļos. Piekļuve šiem resursiem šajā mācību gadā tiek nodrošināta saskaņā ar Britannica izdevēju un Valsts izglītības satura centra vienošanos.

Šeit atrodami rīki skolēnu dažādām mācību vajadzībām un spējām, lai atvieglotu pieeju informācijai un izmantojumu, ja skolēns mācās patstāvīgi:

  • teksta izrunāšanas rīks,
  • tulkošana vairāk nekā 100 valodās (arī latviešu),
  • integrētā skaidrojošā vārdnīca.

Ikvienam Latvijas skolotājam ir pieejami zemāk minētie resursi, autorizējoties mape.skola2030.lv šeit: https://bit.ly/Skola2030-britannica.

Britannica School www.school.eb.co.uk. Tiešsaistes mācību resurss skolotājiem un skolēniem, kas piedāvā profesionālu redaktoru veidotu daudznozaru saturu, kas ik dienu tiek atjaunināts, pieejams dažādos formātos, tostarp video, attēli, klausāmgabali, izmantojams radoši un pielāgojams skolēnu mācīšanās vajadzībām.

  • Izglītojoši raksti trīs izziņas līmeņos ( 1., 2 . u n 3 .). Skolēns var izvēlēties nepieciešamo saturu atbilstoši savām spējām. Pirmā līmeņa teikumu struktūra, vārdu krājums un saturs ir vienkāršots, bet trešajā līmenī tas ir akadēmiskāks. Rakstos minētajiem vārdiem ir pieejams skaidrojums.
  • Publikācijas debašu un viedokļu veidošanai.
  • Atlasītas tīmekļu vietnes, kur ir pieejamas saites uz citiem bezmaksas un izglītojošiem interneta resursiem.
  • E-grāmatas (vēsturē, politikā, ģeogrāfijā, kā arī angļu klasiskajā literatūrā).
  • Valstu ģeogrāfiskie dati. Iespēja salīdzināt pasaules valstīs pēc dažādiem kritērijiem. Informācija balstīta Pasaules Bankas aktuālajos datos.
  • Pasaules atlants. Valstu datu rīks apvienots ar Google maps un iespējām aplūkot izvēlētās vietas, izmantojot Google street.

Šeit skolēni var izveidot savu profilu, kas atvieglos attālinātu mācīšanos, darbu pie pētījumiem un projektiem. Tajā var saglabāt atlasītu saturu, pievienot materiālus no citiem resursiem, dalīties ar tiem, nosūtot URL adresi vai e-pastā projekta grupai vai skolotājam.

Britannica LaunchPacks https://packs.eb.co.uk. Saturu veido skolotāji skolotājiem. Šeit skolotāju ērtībai pa tematiem apkopoti objektīvi un uzticami avoti, ko skolēni var izmantot mācīšanās mērķiem – iegūt zināšanas mācību priekšmetā, kritiski izvērtēt un veidot starppriekšmetu saiknes. Skolotājiem ir pieejami satura komplekti, kas aptver eksaktās zinātnes un humanitārās zinātnes. Resursus iespējams pielāgot atbilstoši skolotāju pieejai mācību satura īstenošanā.

Britannica ImageQuest https://quest.eb.com. Miljoniem bezmaksas attēlu krājums – fotogrāfijas, kartes, diagrammas un citi attēli no vairāk nekā 50 pasaulē populārākajām attēlu vietnēm un kolekcijām mācību satura vizuālam papildinājumam. Izmantojami, veidojot skolēnu izpratni par attiecīgo tematu, arī grupu darbā dažādos mācību priekšmetos – sociālajās zinātnēs, ģeogrāfijā, vēsturē, literatūrā, mākslās, matemātikā u. c.

Britannica LumieLabs https://lumielabs.eb.com. Uz izmēģinājuma laiku ierobežotam skolu skaitam būs pieejama arī pirmā digitālā stāstu veidošanas platforma skolēniem un skolotājiem. Digitālie stāsti ir videodarbi, kas apvieno filmētu materiālu, attēlus, mūziku, tekstu un stāstītāja balsi. Plaša satura bibliotēka, video rediģēšanas iespējas, uzglabāšanas un koplietošanas platforma.

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka tituls šogad piešķirts Irēnai Nelsonei

Sveicam un lepojamies! Skola2030 mūzikas grupas autoru vadītājai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas katedras ilggadējai lektorei Irēnai Nelsonei, par nopelniem Latvijas labā šogad piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis (virsnieka pakāpe).

Pašmācības e-kurss skolotājiem

Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, atgādinām, ka Skola2030 visiem skolotājiem ir nodrošināta iespēja pašmācībā tiešsaistē jeb e-kursā apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. Skola2030 “E-kurss skolotājiem” ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas, mācīties var jebkurā laikā. Reģistrēties varat šeit: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/. Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet e-kurss@skola2030.lv

Vairāk par e-kursu: https://skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/e-macibas.

Skolu labās prakses stāsti tagad atrodami vienkopus

Labās prakses piemēri no skolām, kuras izmēģinājušas jaunās pieejas dažādus aspektus un kas aprakstīti ziņu izdevumā “Domāt.Darīt.Zināt.”, tagad atrodami vienkopus šajā saitē: https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/aprobacija/laba-prakse

 

Lejuplādēt PDF: Skola2030 Ziņas Novembris - 2020