Vidusskolā

Mērķis vidusskolā

Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai. Mainītais vidusskolas modelis dos skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. To nodrošinās mazāks mācību priekšmetu skaits un iespēja 30 % mācību laika veltīt padziļinātiem un specializētiem kursiem. Mācoties to, kas interesē, skolēnam ir lielāka motivācija, veidojas dziļāka izpratne un labākas prasmes mācību priekšmetos. Viņš spēcīgāk apzinās un var attīstīt savas intereses.

⇒ Lejupielādē bukletu vecākiem par vidusskolu šeit!

Svarīgākās pārmaiņas mācībās

Skolēni mācīsies mazāku skaitu priekšmetu, bet atsevišķus priekšmetus, īpaši 12. klasē, pamatīgāk un dziļāk – atbilstoši savām interesēm un nākotnes studiju vai profesionālajiem plāniem. Vienlaikus iegūtās vispusīgās zināšanas un prasmes katrā mācību jomā veidos plašu redzesloku, lai neierobežotu nākotnes izvēles iespējas.

Pirmsskolā un pamatizglītībā iesāktā mācīšanās iedziļinoties, lai veidotu noturīgākas zināšanas un izpratni, iegūtu prasmes pētīt un analizēt, radīt vēl nebijušus risinājumus jaunās un kompleksās situācijās, turpinās vidusskolā.

Mācību satura apguve turpmāk būs 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus plānos atbilstoši. Mācību satura apguve optimālajā līmenī būs pietiekama, lai iestātos augstskolā. Saturu skolēni apgūs kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos; būs noteikts stundu skaits katram kursam, taču skola varēs elastīgi plānot tos ilgākā vai īsākā laika periodā. Padziļināto kursu apguve pielīdzinās Latvijas skolēnu iespējas labākajām pasaules izglītības sistēmām.

 

Vecāku iesaiste

Kādu atbalstu var sniegt vecāki?

  • Uzturēt jaunietī interesi par mācībām, iedrošināt un atbalstīt jaunu zināšanu apguvē. Ikdienā veidot pozitīvu attieksmi pret skolu.
  • Uzturēt interesi nevis par vērtējumu, bet par zināšanām, prasmēm, vērtībām. Vecāki var palīdzēt veidot veselīgu attieksmi pret pārbaudes darbiem kā daļu no mācīšanās procesa – kā iespēju novērtēt, kā veicas, cik tālu esi ticis, lai dotos tālāk.
  • Palīdzēt attīstīt tādas prasmes, kas ļauj dzīvē kļūt patstāvīgākam un neatkarīgam, apzināties savas stiprās puses, mācīties pārvarēt grūtības. Palīdzēt apgūt paņēmienus, kā pārvarēt stresu, trauksmi. Palīdzēt plānot un ievērot dienas režīmu, sabalansēt mācīšanos ar ārpusstundu aktivitātēm.
  • Veidot konstruktīvas attiecības ar skolotājiem, citiem skolas darbiniekiem un vecākiem. Sarunāties, risināt jautājumus. Interesēties par sava bērna individuālo progresu un runāt par to ar skolotājiem.
  • Izrādīt patiesu interesi par jaunieša dzīvē svarīgo, sarunāties. Būt klāt un atbalstīt. Sarunāties par piedzīvoto, pārdzīvoto, domāto un darīto, izdošanos un grūtībām. Pārrunāt nesaprašanos, tostarp vienaudžu vidū, palīdzēt  izprast dažādu pušu viedokli, meklēt risinājumus.

Saistītā informācija

Preses konferences ieraksts. Skolu piedāvājums vidējā izglītībā

https://youtu.be/IlKx8j7wlzY

Diskusija "Kā turpmāk notiks mācības vidusskolā?"

https://open.spotify.com/episode/4DUr8XUbpAZI9UOi9eWC4e

Biežākie jautājumi Visi jautājumi