Vērtēšana

Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa daļa, tās primārajam mērķim jābūt: dot nepieciešamo informāciju, lai varētu uzlabot mācīšanu un mācīšanos. Tieši tāpēc nozīmīgi palielinās formatīvās vērtēšanas loma. Tā prasa abu iesaistīto pušu – gan skolotāju, gan skolēnu – ieinteresētību un aktīvu, mērķtiecīgu darbību. Tāpat nozīmīga vieta tiek paredzēta arī diagnosticējošai vērtēšanai kā būtiskam atbalstam skolotājiem, lai plānotu savu ikdienas darbu mācību gada sākumā.

Tāpat kā līdz šim skolēna sniegumu vērtēšanā paredzēti arī obligātie valsts pārbaudījumi.

 

Vērtēšanas veidi

  • Formatīvā vērtēšana jeb skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā, lai uzlabotu mācīšanos. Tā iekļauj skolēnam nozīmīgus, skaidrus un saprotamus sasniedzamos rezultātus un vērtēšanas kritērijus, atbilstošus pierādījumus un efektīvu atgriezenisko saiti pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību procesa laikā. Nozīmīga ir skolēna pieredze – mācīties savstarpēji vērtēt un veikt pašnovērtējumu pret kritērijiem.
  • Summatīvā vērtēšana jeb skolēnu snieguma novērtēšana. Skolotājs novērtē un dokumentē skolēna mācīšanās rezultātu attiecībā pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācīšanās posma noslēgumā, piemēram, temata, mācību gada vai posma noslēgumā. Summatīvos vērtējumus 1.–3. klasē izsaka četros līmeņos – STAP (sācis apgūt; turpina apgūt; apguvis; apguvis padziļināti). Izmantojot tos pašus četrus līmeņus 4.–12. klasē, summatīvos vērtējumus izsaka 10 ballu skalā, lai vēl detalizētāk raksturotu skolēna snieguma kvalitāti.
  • Diagnosticējošā vērtēšana – ar mērķi palīdzēt skolotājam izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu, lai atbilstoši un efektīvi plānotu turpmāko mācību procesu. Skolotājs to izmanto klasē ar saviem skolēniem tajā brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Skola2030 mācību materiālu krātuvē ir pieejami 20 diagnosticējošie darbi nozīmīgu prasmju, tostarp caurviju prasmju, apguves izvērtēšanai.

 

Obligātie valsts pārbaudījumi

Pamatizglītību noslēdzot:

  • trīs eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc skolēna izvēles (angļu, vācu vai franču);
  • ceturtais – starpdisciplinārs pārbaudes darbs par sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturu.

Vispārējo vidējo izglītību iegūstot, skolēnam plānots kārtot šādus valsts pārbaudes darbus:

  • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
  • svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā līmenī;
  • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
  • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

Skola2030 ietvaros izstrādāti metodiskie materiāli un piemēri kompleksu sasniedzamo rezultātu vērtēšanai katrā mācību jomā. Vērtējums izteiks skolēnu sniegumu pret katras mācību jomas sasniedzamajiem rezultātiem un mācību jomā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Ar sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās ir iespēja iepazīties pamatizglītības standarta attiecīgajos pielikumos.

Papildu resursi

Raksti par vērtēšanu un skolotāju pieredzi 2018. gada decembra izdevumā skolotāju atbalstam pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā “Domāt.Darīt.Zināt."

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/skola2030-zinu-izdevums-2

Vērtēšana skolēna izaugsmei (Pāvels Pestovs)

https://youtu.be/pcsWNN4FfVo

Ko vērtēšana iemāca skolēniem? (Solvita Lazdiņa)

https://youtu.be/5tsxGyj_bis

Kā vērtēt kompleksu sniegumu? (Dace Namsone)

https://youtu.be/giDpt9vz_1s

“Vērtēt, lai mācītos”, astoņu minūšu video par vērtēšanu no Skola2030 konferences 

https://youtu.be/bilmxTPkYtw

Vērtēšana Somijas izglītības sistēmā (Irmeli Halinena)

https://youtu.be/Cx4RrLLS6x4

Priekšnoteikumi veiksmīgai vērtēšanai un kā līdz tai nonākt. (Tims Outss)

https://youtu.be/pLnrJSK32hw

Čakāne L., Formatīvās vērtēšanas lomas pastiprināšanās, īstenojot mācīšanos iedziļinoties (2018). Mācīšanās lietpratībai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

https://doi.org/10.22364/ml.2018

Vebinārs. Biežāk uzdotie jautājumi par vērtēšanu / 21.08.2020.

https://youtu.be/quACZ6XGAVU

Vērtēšana katra skolēna izaugsmei (Pāvels Pestovs) / 08.10.2020.

https://youtu.be/JAkR4fdvtic

Atgriezeniskā saite katra skolotāja izaugsmei (Dace Namsone) / 08.10.2020.

https://youtu.be/JmzprXEaXQ0

Biežākie jautājumi Citi jautājumi