Projekta darbs

Kādi ir vidusskolas starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” mērķi?

Saskaņā ar jauno vispārējās vidējās izglītības standartu ikviens vidusskolēns starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” ietvaros veic un aizstāv pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem. Šī kursa un projekta darba izstrādes mērķis ir apgūt projekta īstenošanas prasmes, tostarp turpināt apgūt un pilnveidot caurviju prasmes, kā arī demonstrēt zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī. Projektu darbs kā metodiskais paņēmiens ir būtisks arī standartā minēto komplekso sasniedzamo rezultātu apguvē. Kursa mērķi skolēnam minēti vispārējās vidējas izglītības standarta 9. pielikumā (https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas- videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas- izglitibas-programmu-paraugiem).

Kā organizēt starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” īstenošanu skolā?

Skolēnam projekta darba izstrādi ieteicams veikt regulārā sadarbībā ar projekta darba koordinatoru – kursa “Projekta darbs” skolotāju, kurš sniedz atbalstu noteiktai skolēnu grupai par projekta izstrādes soļiem, atbalsta un turpina attīstīt viņu prasmes projekta darba īstenošanas praktiskajos aspektos, un projekta darba satura vadītāju (ar projektu saistītā padziļinātā kursa skolotāju, kurš sniedz atbalstu par projekta saturu).

Projekta darba koordinatora – kursa “Projekta darbs” skolotāja – samaksa veidojas pēc tiem pašiem principiem kā par jebkuru citu mācību priekšmetu vai kursu. Padziļināto kursu skolotāji, kuri iesaistīsies arī kā skolēnu projektu darbu satura vadītāji, daļu laika projekta darba satura vadīšanai var veltīt tā padziļinātā kursa ietvaros, saistībā ar kuru konkrētais projekta darbs tiks izstrādāts. Papildu laiku, ko šie skolotāji veltīs skolēnu konsultēšanai par projektu darbu, var apmaksāt no finansējuma avota “Individuālais darbs ar izglītojamo”. Paredzam, ka no visa nepieciešamā atbalsta skolēnam ~50 % vai vairāk varētu sniegt projekta darba koordinators un ~50 % projekta darba vadītājs – projektam saistītā padziļinātā kursa skolotājs.

Ja kursam “Projekta darbs” ir pieteicies liels skolēnu skaits, tad līdzīgi kā citu kursu gadījumā konkrētā kursa apguvi skola var plānot un organizēt, skolēnus dalot mazākās grupās, piemēram, pēc projektu darba veida.

Kuri skolotāji var mācīt kursu “Projekta darbs”?

Projekta darba kursu var mācīt jebkura priekšmeta skolotājs, kurš ir tiesīgs mācīt vidējās izglītības pakāpē. Vēlams, lai skolotājiem būtu iepriekšēja pieredze skolēnu mācību projektu izstrādes atbalstīšanā. Projekta darba vadīšanas jautājumi tiks iekļauti arī Skola2030 pedagogu profesionālās pilnveides kursos padziļināto kursu skolotājiem, tiek veidoti metodiskie ieteikumi projektu darba īstenošanai.

Kā zinātniskās pētniecības darbs (ZDP) saistās ar projektu darbu?

Visi skolēni vispārējās vidējās izglītības iegūšanai izstrādā un aizstāv projekta darbu saistībā ar kādu no padziļinātajiem kursiem. Skolēns var izvēlēties izstrādāt pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu. Pētniecības darba kā skolas projekta darba veida, tāpat kā zinātniskās pētniecības kā konkursa darba, kas var tik īstenots kā papildu skolēna iedziļināšanās iespēja neformālajā, interešu vai talantīgo bērnu attīstības programmas ietvaros, mērķis ir veidot skolēnu izpratni un attīstīt prasmes saistībā ar zinātniskās pētniecības darba būtību un metodēm, radīt iespēju veidot padziļinātu izpratni par izvēlēto mācību jomu un nostiprināt patstāvīgā darba un citas caurviju prasmes. Projekta darba (pētniecības darba) vērtēšanas kritēriji un satura ietvars tiek veidoti tā, lai tie sasauktos un nebūtu pretrunā ar ZPD kā padziļinātas izpētes darba vērtēšanas un satura principiem.

Vai un kad tiks izstrādātas vienotas vadlīnijas projekta darba, tostarp pētniecības, jaunrades un sabiedriskā darba novērtēšanai?

Darba variants projekta darba novērtēšanas vadlīnijām, kas ietvers visu projekta darba veidu vērtēšanas kritērijus, skolām būs pieejams no 2022. gada sākuma; metodiskie ieteikumi projekta darba īstenošanai – no 2022. gada augusta.

Kādi ir paredzamie iespējamie samaksas modeļi?

  • No finansējuma, kas paredzēts Projekta darbs kursa īstenošanai, nepieciešamības gadījumā šīs tarificētās stundas dalot vairākās daļās/likmēs;
  • No finansējuma, kas paredzēts līdzīgi kā citu kursu gadījumā, kur konkrētā kursa apguvi skola var plānot un organizēt, skolēnus dalot mazākās grupās, piemēram, pēc projektu darba veida;
  • No finansējuma avota “Individuālais darbs ar izglītojamo.

Kādi ir ierosinājumi attiecībā uz iespējamajiem Projektu darbs kursa tematiem?

Aicinām, ka projekta darbu tematus, primāri, formulē attiecīgo padziļināto kursu skolotāji ar mērķi, lai projekta darbs atbalstītu sasniedzamo rezultāti apguvi padziļinātajā kursā.

Kāda ir Projekta darbs kursa loma jaunajā mācību saturā? 

Kurss "Projekta darbs" jaunajā mācību saturā ieviests ar mērķi skolēnam sniegt iespēju nostiprināt, pilnveidot un demonstrēt caurviju prasmes, zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī. 

Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, ka šīs projekta darba īstenošanai nepieciešamās prasmes skolēnam ir iespēja mērķtiecīgi attīstīt vairākkārtīgi un dažādos mācību priekšmetos, sākot jau ar 10. klasi, skolotājiem savstarpēji sadarbojoties.  

Iesakām projekta darba īstenošanai paredzēto laiku iekļaut kopējā klātienes mācību laikā, un no skolas puses mācību vidi organizēt tā, lai šajā laikā attiecībā uz projekta darba īstenošanu skolēnam ir zināms un paredzams: 

  • kad un kur praktiski strādāt; 
  • kur, kad un kādi atbalstošie resursi viņam šajā laikā ir pieejami, domājot par sadarbību ar projekta darba koordinatoru, projekta darba vadītāju, mācību līdzekļi u. c.