Mācīšanās platforma skolo.lv

Skolo.lv ir mācīšanās platforma, kas bez maksas ir pieejama visām vispārējās izglītības iestādēm (skolām un pirmsskolām) kopš 2021. gada rudens.

Skolo.lv mērķis

Mācīšanās platformas mērķis ir nodrošināt pirmsskolām un skolām – kā vispārizglītojošām, tā profesionālās izglītības iestādēm – iespēju mācībās izmantot digitālās tehnoloģijas. Mācīšanās platforma ir veidota uz atvērtā koda mācību vadības sistēmas Moodle bāzes un bez maksas ir pieejama skolēniem un skolotājiem, lai sekmīgāk mācītos un mācītu gan klātienē, gan attālināti.

Kas ir skolo.lv?

Mācīšanās platforma skolo.lv ir piemērota skolotāja un skolēna ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un vadīšanai – kā klātienē, tā attālināti un īstenojot kombinētas mācības. Skolo.lv ir virtuāla mācību vide, kurā, tāpat kā klasē, skolotāja vadībā vai patstāvīgi var mācīties, izmantojot šim mērķim rūpīgi veidotus e-kursus. 

Skolo.lv ir pilnvērtīgs risinājums, kurā skolotājs var veidot savus e-kursus ar interaktīviem uzdevumiem, demonstrējumiem, pārbaudes darbiem vai arī izmantot jau gatavus e-kursu paraugus. Skolo.lv nodrošina skolotāja un skolēna ikdienas sadarbības iespējas. Skolēns iepazīstas ar skolotāja izvēlētajiem, pēctecīgi izkārtotajiem mācību materiāliem, veic dotos uzdevumus; skolotājs seko līdzi skolēna darbam, atbalsta un sniedz atgriezenisko saiti par paveikto. Skolēns mācību procesā var sazināties ar skolotāju un klases biedriem un koplietot dokumentus, izmantojot piedāvātos saziņas risinājumus. Skolotājs var ērti vienkopus piekļūt skolēnu iesniegtajiem darbiem katrā mācību priekšmetā un kursā, kuru viņš māca, un analizēt viņu sniegumu, lai plānotu tālāko darbu. 

Kādas iespējas piedāvā skolo.lv?

Mācīšanās platforma skolo.lv dod iespēju skolotājiem pašiem veidot savus kursus ikdienas mācību procesa atbalstam vai izmantot jau gatavus e-kursu paraugus, tos papildināt un pilnveidot.

1. E-kursu veidošana

Mācīšanās platformā skolo.lv skolotājam ir iespēja veidot savus strukturētus, pēctecīgus, maināmus digitālu mācību līdzekļu un aktivitāšu komplektus ikdienas mācību procesam gan klātienē, gan attālināti.

E-kursu ietvaros 

skolotājs var:

 • plānot tematus un nodarbības;
 • veidot skaidrojumus, demonstrējumus (rakstiskus, audio vai video formātā);
 • veidot daudzveidīgus mācību uzdevumus un vērtējamus darbus, to skaitā interaktīvus, ar automātiskas atbilžu pārbaudes vai pašpārbaudes iespējām un/vai ierobežotu izpildes laiku, un uzdevumus, kur skolēniem pašiem jāveido savas atbildes, izmantojot dažādas lietotnes, to skaitā rakstiski, audio vai video formātā; 
 • diferencēt mācību darbu dažādiem skolēniem;
 • izmantot mācību materiālus no Skola2030 mācību resursu krātuves un mācību video no vietnes Tavaklase.lv kā palīdzošus resursus sava e-kursa izveidē;
 • saņemt un organizēti pārvaldīt skolēnu darbus un sniegt par tiem atgriezenisko saiti un vērtējumu;
 • komunicēt ar skolēnu vai skolēnu grupu dažādos veidos;
 • sekot līdzi, analizēt datus par skolēnu sniegumu un iesaisti mācībās, lai pielāgotu uzdevumus atbilstoši skolēnu sniegumam;

skolēns var:

 • piekļūt strukturētam un pārredzamam mācību saturam gan jauna mācību satura apguvei, gan atkārtošanai un nostiprināšanai;
 • veikt skolotāja piedāvātus interaktīvus uzdevumus un pārbaudes darbus; 
 • piedalīties diskusiju forumos par attiecīgā e-kursa tematiem;
 • veidot savu darbu kolekcijas (portfolio);
 • sadarboties ar klases biedriem mazākās grupās;
 • saņemt atgriezenisko saiti un vērtējumu par skolotāja dotajiem mācību uzdevumiem;
 • uzkrāt savus datus un snieguma vērtējumu;
 • komunicēt ar skolotāju vai klasesbiedriem dažādos veidos.

2. E-kursu paraugu lietošana

Skolo.lv ir pieejami jau gatavi un pielāgojami Skola2030 veidoti e-kursu paraugi. Šādi e-kursu paraugi, kurus skolotājs var izmantot darbā ar saviem skolēniem, tiek veidoti katrā mācību priekšmetā, pamatkursā un padziļinātajā kursā vidējās izglītības pakāpē, kā arī visās mācību jomās pirmsskolā. Tajos, saskaņā ar Skola2030 izstrādātajiem mācību priekšmetu un kursu programmu paraugiem, ir pēctecīgi sakārtota jaunā informācija mācību satura apguvei, vingrināšanās uzdevumi, pārbaudes darbi, papildu resursi. E-kursu paraugus veido Skola2030 eksperti, izmantojot Skola2030 izstrādātos mācību līdzekļus, Tavaklase.lv mācību video un citus publiski pieejamus mācību resursus, tos papildinot ar jauniem mācību uzdevumiem. 

E-kursu paraugi neietver visus programmas apguvei nepieciešamos materiālus un mācību uzdevumus. E-kursu paraugi veidoti izmantošanai skolotāja vadītām mācībām. Tie nav veidoti kā pašmācības kursi skolēniem bez skolotāja atbalsta. 

Pašlaik pieejami e-kursu paraugi mācību priekšmetos 1., 2., 4., 5., 7., 8. klasei un pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē. Skola2030 veidotie e-kursu paraugi pakāpeniski tiks papildināti un atjaunināti Skola2030 īstenošanas gaitā nākamajos mācību gados.

Apskati, kuri e-kursu paraugi šobrīd ir pieejami skolo.lv.

Skolotājs var:

 • izmantot e-kursu paraugus darbā ar skolēniem;
 • mainīt un papildināt e-kursu paraugus pēc saviem ieskatiem;
 • smelties idejas darbam ar skolēniem un savu e-kursu izveidei.

3. Papildu iespējas

No 2022. gada augusta izglītības iestādēm bez maksas būs iespēja uzsākt arī MS Teams saziņas un kopdarbības platformas lietošanu kopā ar skolo.lv, kas ietver Microsoft A1 licenci, tādējādi nostiprinot ikdienas daudzpusēju saziņu starp skolotāju un skolēnu vai skolēnu grupu un nodrošinot skolēniem piekļuvi MS Office lietotnēm. 

Skolotājs var:

 • ērti vadīt tiešsaistes stundas.

Skolēns un skolotājs var:

 • sazināties tērzētavas, video, audio formātā reāllaikā;
 • koplietot dokumentus;
 • mācību procesā tiešsaistē izmantot tādas MS Office lietotnes kā Word, Excel, PowerPoint, OneNote;
 • glabāt savus darba un mācību datus mākoņpakalpojumā līdz 1 TB (katram lietotājam).

Izglītības iestāde var izmantot mācīšanās platformu skolo.lv arī kopā ar savu saziņas un/vai kopdarbības risinājumu (savu MS Teams, ZOOM, Jitsi Meet, Google Meet vai kādu citu video konferenču risinājumu).

Skolo.lv pirmsskolā

Mācīšanās platformā skolo.lv visām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm mācību procesa īstenošanas atbalstam ir pieejami mācību jomu materiāli – snieguma līmeņa apraksti, idejas bērna darbībai visiem vecumposmiem, mācību procesa piemēri, mācību līdzekļi, resursi, interaktīvi uzdevumi bērniem. Skolotājs tos var papildināt un pilnveidot pēc saviem ieskatiem.  

Pirmsskolas skolotājs var veidot arī savu tematisko resursu krātuvi e-kursa formā, izmantojot jau gatavus paraugus, pievienojot savus materiālus, uzdevumus un tos strukturējot atbilstoši saviem temata plāniem un bērna vecumposmam. E-kursa ietvaros skolotājs var veidot materiālus, interaktīvas spēles un uzdevumus saviem bērniem, tā diferencējot mācību procesu pirmsskolas grupā.

Izmantojot MS Teams saziņas un kopdarbības risinājumu, izglītības iestādes darbiniekiem ir iespēja ātri, elastīgi un pārskatāmi sadarboties (sazvanīties, sarakstīties, dalīties ar dokumentiem, rediģēt tos). Skolotājam ir iespēja plānot mācību procesu sadarbībā ar savu grupas kolēģi un citiem atbalsta vai vadības darbiniekiem.

Lietotāju atbalsts

Skolo.lv ir pieejams lietotāju atbalsta dienests mācīšanās platformas lietotājiem un izglītības iestāžu IT personālam. Jautājumus iespējams uzdod, rakstot uz info@skolo.lv vai zvanot pa tālruni +371 66051908 darba dienās plkst. 9.00-17.00.

Izglītības tehnoloģiju mentoriem, kuri izglītības iestādes vadības uzdevumā atbalsta skolotājus darbā ar izglītības tehnoloģijām, ir nodrošinātas Skola2030 mācības, kurās iepazīstina ar skolo.lv iespējām.

Ikvienam mācīšanās platformas lietotājam ir pieejama virtuāla lietotāju pieredzes kopiena jeb forums, kā arī tiek organizētas individualizētas konsultācijas un ievadsemināri izglītības iestādes skolotājiem.

skolo.lv mācības

No 2022. gada aprīļa tiek piedāvātas bezmaksas mācības par mācīšanās platformas dažādu funkciju izmantošanu ikdienas darbā. Mācību ietvaros skolotājiem pašvadītā formā 8 stundu garā kursā ir iespēja padziļināti apgūt skolo.lv piedāvātās funkcijas un rīkus, lai tos efektīvi pielietotu ikdienas darbā ar skolēniem kā attālināta, tā klātienes mācību procesa organizēšanā un vadībā. Mācībās tiek apskatīti platformas pieejamie rīki skolēnu vērtēšanā un individuālā progresa monitoringā, Skola2030 izstrādāto e-kursu paraugu rediģēšanas un kopēšanas funkcijas, kā arī iepazīti tiešsaistes sadarbības rīki starp skolotājiem un skolēniem.

Papildu informācija un pieteikšanās anketa: www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinas/macisanas-platforma-skolo-lv.

Pieteikšanās

Izglītības iestāde mācīšanās platformu skolo.lv var izmantot arī tad, ja to plāno lietot tikai viens pedagogs konkrētām klasēm. Skolo.lv izmantošanu var uzsākt pamazām, pakāpeniski iepazīstot tās sniegtās iespējas.

Ja izglītības iestādes viens vai vairāki skolotāji izsaka vēlmi izmantot mācīšanās platformu skolo.lv, jāveic šādi soļi:

 1. izglītības iestādes vadītājam ir jāaizpilda pieteikuma anketa skolo.lv sadaļā “Piesaki skolu”, norādot izglītības iestādes virslietotāju;
 2. izglītības iestāde slēdz līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par mācīšanās platformas skolo.lv lietošanu, personu datu apstrādi un atļauju izgūt personas datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). Ja izglītības iestādei nav tiesību slēgt šāda veida līgumu, ir iespēja slēgt trīspusēju līgumu kopā ar pašvaldību; 
 3. pēc līguma noslēgšanas mācīšanās platformā skolo.lv tiek izveidots izglītības iestādes kopīgs profils un pievienoti visi tās skolotāji. Savukārt, skolēnus platformā pievieno skolotājs – tieši sava mācību priekšmeta e-kursam.

Kā sākt izmantot skolo.lv?

Lai uzsāktu darbu ar skolo.lv, skolotājam un skolēnam ir jāielogojas sistēmā, identificējoties ar VIIS vienoto pieteikšanos – izmantojot skolvadības žurnālus E-klase vai Mykoob, vai Latvija.lv autentifikācijas līdzekli. Izmantojot MS Teams saziņas un kopdarbības risinājumu, ja to skola izvēlējusies, skolēns un skolotājs autorizējas ar piešķirto lietotāja e-pastu un paroli.

Lai izglītības iestāde savā ikdienas darbā sekmīgāk ieviestu un izmantotu mācīšanās platformas skolo.lv sniegtās iespējas, rosinām skolas un pirmsskolas iedibināt izglītības tehnoloģiju mentora lomu un izvirzīt tai  pedagogu praktiķi, kurš pats mācību procesā aktīvi izmanto tehnoloģijas un kuram ir laiks un iespējas atbalstīt šajā darbā savus kolēģus. Šie pedagogi ir aicināti piedalīties Skola2030 īstenotajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”.

Izmēģini skolo.lv

Lai apskatītu un izmēģinātu mācīšanās platformu, aicinām izmantot skolo.lv sadaļu "Izmēģini” un pieslēgties platformai ar lietotājvārdu ‘skolotajs’ un paroli ‘Demo-Skolotajs1’.

www.skolo.lv

Biežākie jautājumi Citi jautājumi