Sasniedzamie rezultāti

Prasības mācību satura apguvei – izmērāms mācību procesa rezultāts –  pilnveidotajos standartos formulēti katrā mācību jomā, kā skolēnam sasniedzamie rezultāti. Tie ietver zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, caurviju prasmes un vērtībās balstītus tikumus un ir apgūstami mācību priekšmetos, starpdisciplināri, kā arī iesaistoties plašākās skolas dzīves norisēs.

Sasniedzamie rezultāti izglītības pakāpēs formulēti šādiem posmiem:
•    pirmsskolā bērnu vecumposmiem – 1,5–3 gadi, 3–5 gadi, 5–6 gadi; 
•    pamatizglītībā klašu posmiem – 1.–3.klase, 4.–6.klase; 7.–9.klase;
•    vidējā izglītībā mācību satura apguves līmeņos – vispārīgajā, optimālajā, augstākajā. 

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti pamatizglītības standartā pa jomām, beidzot 3., 6. un 9. klasi (PDF formātā):

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti vispārējā vidējā izglītības standartā vispārīgajā, optimālajā vai augstākajā mācību satura apguves līmenī (PDF formātā):