Pirmsskola

Mācību satura un pieejas maiņa pirmsskolā

Pirmsskolas vadlīnijās noteiktais izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām. Jaunajās vadlīnijās iestrādātos mācību satura un pieejas principus, kas dod iespēju bērniem pirmsskolā apgūt mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju pamatus, jau izmēģina 25 pilotpirmsskolās Latvijā.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.” (“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”)

Lai visām pirmsskolām nodrošinātu iespēju veiksmīgi īstenot jaunās vadlīnijas, ir sagatavota mācību programma un mācību līdzekļu paraugi, kā arī metodiskie materiāli. Ikvienam skolotājam ir brīvi pieejams pašmācību e-kurss Valsts izglītības satura centra (VISC) e-mācību vidē.  

Bērns kā pētnieks un darītājs un skolotāja loma 

Kādu gribam redzēt bērnu pirmsskolā saskaņā ar jaunajām vadlīnijām? Kā pētnieku un darītāju, kurš ar skolotāja atbalstu konstruē zināšanas un veido izpratni, gūst pieredzi un vispārīgās (caurviju) prasmes, un mācību jomu pamatprasmes. Bērna mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienreizējs notikums, bet ilgtermiņa prasmju attīstība. Tam kalpo mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, kā arī atbilstoši iekārtota vide. Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa, vienlaikus pats domā par savu mācīšanos, apzinās savas intereses un izvirza savus mērķus. Skolotājs plāno mācībās sasniedzamo rezultātu, iekārto vidi un izvēlas materiālus un uzdevumus, viņš vada un novēro bērnu mācīšanos, līdzdarbojas, novērtē bērna sniegumu un attīstību, sniedz attīstošu atgriezenisko saiti, kura rosina uzlabot sniegumu, pamēģināt ko jaunu.

Mācību saturā – vērtībās balstīti ieradumi un tikumi, pamatprasmes mācību jomās un vispārīgās prasmes

Pirmsskolas loma ir bērnos atbilstoši vecumam ar rotaļu palīdzību dot iespēju iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīstīt ieradumus un tikumus (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).

 Bērniem sasniedzamie rezultāti atbilstoši vecumam aprakstīti pamatprasmēm septiņās mācību jomās (valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes) un caurviju prasmēm (pašizziņa un pašvadība, jaunrade un uzņēmējspēja, kritiskā domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, kā arī digitālā prasme), kas stiprina apzinātu mācīšanos saskaņā ar katra bērna spējām. Ļoti liels uzsvars likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības, un uz bērna aktīvu iesaistīšanos mācību procesā.

Mācību pieejā – rotaļnodarbība dienas garumā

Pirmsskolā mācību procesu paredzēts organizēt integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā, un tā ietver gan pedagoga mērķtiecīgi organizētu, gan netieši vadītu rotaļdarbību, gan bērnu brīvu rotaļāšanos. Darbošanās un mācīšanās katru dienu notiek gan telpās, gan ārā. Vadlīnijās paredzēts, ka bērniem tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, domāt un praktiski pētīt, sadarboties, apgūt zināšanas un prasmes un pašiem prast tās novērtēt. Skolotājs mācīšanās procesā piedāvā daudzveidīgus uzdevumus un atbalstošus mācību līdzekļus – spēles, konstruēšanas materiālus, rotaļlietas, attēlus, kas ļauj bērnam vingrināties, kļūdīties un modelēt savu darbību, nesteidzinot pabeigt iesākto un katram pašam paplašināt savu pieredzi.

Kā paredzēts plānot un īstenot mācības pirmsskolā? Skolotāji mācības plāno vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas. Mācīšanos plāno sadarbībā ar citiem pirmsskolas izglītības iestādes speciālistiem – mūzikas un sporta skolotājiem.

Būtisks uzsvars mācību procesā likts uz drošu un atbalstošu vidi un attīstošu atgriezenisko saiti no pedagoga puses, lai rosinātu bērnu pašu domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu. 

Emocionāli droša un pārraugāma vide, kas atspoguļo mācīšanos 

Lai īstenotu vadlīniju mērķus, mācību procesam nodrošināma emocionāli droša un pārraugāma vide, daudzfunkcionāla, t.i., pārveidojama telpa, kas piemērota gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam un kurā ir vieta gan atpūtai, gan kustību aktivitātēm un rotaļām, ar mācību centriem vai organizatoriskām zonām, un šajā telpā atrodas bērnam brīvi pieejami mācību līdzekļi, atgādnes, grāmatas. Mācību procesa atspoguļošana un aktivizēšana atbilstoši mācību tematam plakātos, sienu noformējumos, uzrakstos utt. veicina bērna mācīšanos un piederību mācīšanās procesam, kā arī dod iespēju novērtēt savu sniegumu.

Latviešu valoda mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās

Lai ikviens bērns iegūtu pietiekamas latviešu valodas prasmes veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolas izglītības pakāpē, ir paredzēta pastiprināta latviešu valodas apguve mazākumtautību pirmsskolas programmās. Vadlīnijas nosaka, ka mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā un ikdienas saskarsmē atbilstoši bērnu attīstībai ir jāsekmē katru dienu, lai pēctecīgi sasniegtu valodu mācību jomas rezultātus. Latviešu valoda ir noteikta kā saziņas līdzeklis ikdienas mācību procesā jeb rotaļnodarbībā, bet vienlaikus ir paredzēti sasniedzamie rezultāti arī mazākumtautības valodas apguvē. Skola2030 sadarbības partneris Latviešu Valodas aģentūra izstrādā metodiskos līdzekļus un rokasgrāmatu pedagogiem, kuri īsteno mazākumtautības izglītības programmas, tostarp arī mācību līdzekļus latviešu valodas apguvei pirmsskolā.

 

Atbalsts skolotājam

Lai palīdzētu pirmsskolām sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām, Skola2030 ietvaros tiek piedāvāts daudzpusīgs atbalsts – mācības, semināri, izglītojoši pasākumi un materiāli par jauno saturu un pieeju.

Normatīvie dokumenti

Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (MK Noteikumi par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem: https://likumi.lv/ta/id/303371 ). (MK pieņemti 21.11.2018., spēkā no 1.09.2019.)

Atbalsta materiāli

Ir sagatavota mācību programma un mācību līdzekļu paraugi, kā arī metodiskie materiāli. Šie resursi ir ievietoti mācību resursu krātuvē - https://mape.skola2030.lv. Mācību līdzekļu paraugus un metodiskos atbalsta materiālus pirmsskolu pedagogiem (par skolotāja lomu, par caurviju prasmju attīstību, par mācību vides veidošanu, par kompleksu uzdevumu plānošanu, par atgriezenisko saiti un vērtēšanu, par sadarbību ar vecākiem u.c.) izstrādā Skola2030 sadarbības partneris Latvijas Universitāte (PPM fakultāte) saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un mācību programmas paraugu.

Profesionālā pilnveide

  • Projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte īstenoja mācības visu Latvijas pirmsskolu vadības komandām (iestādes vadītājam un metodiķim) – kopumā 1090 pedagogiem.
  • 2019. gadā Skola2030 piedāvāja mācības 1200 pirmsskolu pedagogiem, kuri īsteno obligāto pirmsskolas izglītības programmu piecus un sešus gadus veciem bērniem. 
  • Katru pavasari četrus gadus pēc kārtas plānoti reģionāli ieviešanas semināri, lai iepazīstinātu ar labās prakses piemēriem. Tāpat tiek rīkoti semināri izglītības pārvaldēm, kā arī semināri mācību jomu koordinatoriem.
  • 2018. gada septembrī noslēdzās pirmais e-mācību kurss, kurā piedalījās 427 pirmsskolas pedagogi.  
  • Visiem pirmsskolu pedagogiem ir pieejamas e-mācības, kas sagatavotas Skola2030 ietvaros. Ieteicamais ilgums 7 nedēļas. Pieejamas no 2019. gada janvāra ikvienam interesentam VISC mācību e-vidē https://talakizglitiba.visc.gov.lv/. Lai piekļūtu e-kursam, nepieciešams reģistrēties VISC mācību e-vidē. Kurss veidots pašmācībai, un VISC neizsniedz apliecības par kursa beigšanu. Rosinām pirmsskolas izmantot e-mācību materiālus kopīgām profesionālās pilnveides aktivitātēm savās izglītības iestādē.

Informatīvie un skaidrojošie materiāli  

Skola2030 mājaslapā www.skola2030.lv  pieejami informatīvi raksti, bet Skola2030 YouTube kanālā izglītojoši video materiāli skolotājiem un vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Tajos atradīsiet idejas, iedvesmu un praktiskus ieteikumus, ko jau tagad varat izmēģināt savā mācību iestādē. 

Video resursi Skola2030 YouTube kanālā:

Ir notikušas divas Skola2030 rīkotas konferences par pirmsskolas jautājumiem: “Lietpratība sākumizglītībā” (2018. gada aprīlī, Liepājā) un “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku” (2019. gada martā, Valmierā)

  • Video ieraksti no konferences “Lietpratība sākumizglītībā” – par mācīšanos ar prieku, par robežām, pirmsskolas mācību satura pārvērtēšanu, par skolotāja lomu, par to, kāda ir laba pirmsskola, kā panākt mācīšanās pieejas maiņu, par sociāli emocionālās mācīšanās lomu sākumizglītībā.
  • Video ieraksti no konferences “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku” par pirmsskolā ieliktiem pamatiem dabaszinību izpratnes veidošanai, par aktīvas un patstāvīgas rīcībspējas attīstīšanu bērnos, par valodas  prasmju un lasītprieka attīstību un caurviju prasmēm. http://bit.ly/Pirmsskolas_konference_Valmiera

Visi interesenti var pieteikties saņemt Skola2030 ziņu e-izdevumu “Domāt.Darīt.Zināt” ar mācību satura un pieejas aktualitātēm un labās prakses piemēriem - https://skola2030.lv/piesakies-jaunumiem.

Papildu resursi

Vebinārs. Bērnudārznieks dodas uz skolu

https://youtu.be/rI-EIJCjWxE

Vebinārs. Caurviju prasmes pirmsskolā

https://youtu.be/DnNPtweOdgY

Vebinārs. Kā pirmsskolas skolotājs var virzīt bērna mācīšanos temata izziņas laikā?

https://youtu.be/DZxd3C9jrxA

Vebinārs. Aktuāli jautājumi, uzsākot otro pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas gadu pirmsskolā

https://youtu.be/HhKrF6-Yz0E

Vebinārs. Jūtos labi, lai mācītos! (Sociāli emocionālā mācīšanās)

https://youtu.be/MZ41fSlXIvQ

Vebinārs. Kā atbalstīt mazākumtautību bērnu mācībās pirmsskolā?

https://youtu.be/DAIBK1GgtAw

Vebinārs. Bērns mācās, gatavojot rotājumus

https://youtu.be/64cMw-6aI7c

Vebinārs. Digitālās tehnoloģijas pirmsskolā

https://youtu.be/Li-BMnHmIJk

Biežākie jautājumi Citi jautājumi