05.10.2020

Izglītības kultūrvides veidošana Gulbenes pašvaldībā palīdz skolotājiem sasniegt katru bērnu

Stāsta Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Ko atšķirīgu no ierastā dara Gulbenes pašvaldība, lai veicinātu katra bērna veiksmīgu mācīšanos?

Mūsuprāt, pašvaldības loma ir palīdzēt skolotājiem sasniegt katru skolēnu. Pagājušajā mācību gadā pašvaldībā domājām, kā atbalstīt pedagogus, gatavojoties īstenot pilnveidoto mācību saturu. Mūsu mērķis bija pašvaldībā izveidot izglītības kultūrvidi, kas veicinātu gan skolotāju kopīgu mācīšanos un sadarbību savā izglītības iestādē, gan dažādu izglītības iestāžu pedagogu sadarbību, gatavojoties pilnveidotā mācību satura īstenošanai. Organizējām mācības skolu kolektīviem, pārrunājām pilnveidotā satura īstenošanu, darba plānošanu, to, kas ir efektīva mācību stunda, apspriedām vērtēšanu, diferencētu pieeju mācību procesā. Tādā pašā veidā strādājām ar pirmsskolas izglītības iestādēm.

Šogad skolotājiem piedāvājām citādu sadarbības formu. Šobrīd pašvaldībā darbojas16 pedagogu mācīšanās grupas. Katrs pedagogs iesaistās kādā no mācīšanās grupām. Šajās mācīšanās grupās skolotāji īpašu uzmanību pievērš satura plānošanai 1., 4., 7. un 10. klasē, kopā izstrādā metodiskos materiālus, dalās ar labās prakses piemēriem. Pašvaldība rūpējas par samaksu mācīšanās grupu vadītājiem. Mērķis ir atbalstīt pedagogus satura plānošanā, lai viņi droši un pārliecinoši īstenotu savas idejas, popularizētu labo praksi, rosinātu vērot kolēģu vadītās mācību stundas un saņemtu attīstošu atgriezenisko saiti.

Veicinām vietējo resursu izmantošanu mācību satura īstenošanā. Apzināmies, ka aktīvāk tas notiks tad, ja skolotājiem būs pieejami atbalsta metodiskie materiāli, tāpēc pagājušajā mācību gadā mācību jomu koordinatori ieguldīja darbu, lai veidotu starpdisciplināras nodarbības, izmantojot resursus, kas pieejami Izglītojošajā un interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenē. Šajā mācību gadā aicināsim pedagogus izvērtēt Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja iespējas un veidot starpdisciplināras nodarbības, izmantojot muzejā pieejamos resursus.

Organizējam karjeras konsultantu un pedagogu sadarbību, sadarbības rezultātā ir tapuši plāni mācību stundām, kurās karjeras izglītības saturs iekļaujas mācību priekšmeta saturā.

Gulbenes novadā pēdējā gādā ir apvienotas vairākas mācību iestādes, tostarp, apvienojot novada valsts ģimnāziju un vidusskolu, pilsētā izveidota viena – novada vidusskola. Kāds ieguvums no tā skolēniem un skolotājiem?

Apvienojot divas izglītības iestādes, esam nodrošinājuši plašākas iespējas vidusskolēniem izvēlēties mācību priekšmetus, kurus apgūt padziļināti.  Vidusskolā tiks īstenoti padziļinātie kursi deviņos mācību priekšmetos. Skolēniem ir plašs piedāvājums dalībai interešu izglītībā, ārpusstundu aktivitātēs, piemēram, līderības programmās, skolēnu mācību uzņēmumos, starptautiskajos projektos. 

Apvienojot izglītības iestādes, iespējams daudz efektīvāk izmantot materiāltehnisko bāzi, veikt finanšu ieguldījumus.

Gulbenes novadā katru mācību gadu arvien vairāk izjūtam pedagogu trūkumu. Veiktā reorganizācija ļauj efektīvāk pārvaldīt arī cilvēkresursus. Piedāvājums, kādu tagad varam   nodrošināt pedagogiem, ir saistošs, tas veicina pedagogu piesaisti izglītības iestādei. Priecājamies, ka šajā mācību gadā vidusskolā strādās divi kolēģi no skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks”. 

 

  • Ja vēlies noskatīties Edītes Kanaviņas runu konferencē "Skola katram bērnam", klausies to Skola2030 YouTube kanālā - https://youtu.be/Y6z3I4xFOoQ!

 

Konference tiek rīkota Valsts izglītības satura centra ESF projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros. Konference top sadarbībā ar Ogres novada domi, AS "Swedbank" un British Council pārstāvniecību Latvijā.