09.03.2023

Pieejams Skola2030 pašmācības e-kurss “Pilnveidotais mācību saturs un pieeja pirmsskolā”

Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, Skola2030 visiem Latvijas skolotājiem piedāvā iespēju pašmācības veidā tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. 

Pašmācības e-kurss “Pilnveidotais saturs un pieeja pirmsskolā” ir paredzēts ikvienam pirmsskolas skolotājam, kurš vēlas labāk izprast pilnveidoto mācību saturu un pieeju, lai atbalstītu un virzītu bērnu mācīšanos. 

E-kurss pieejams visiem mācīšanās platformas skolo.lv reģistrētiem lietotājiem šajā saitē: https://skolo.lv/course/view.php?id=161874   

E-kursā katram tematam ir formulēti dalībniekam sasniedzamie rezultāti, piedāvāti uzdevumi, mācību materiāli un jautājumi refleksijai. E-kursu var apgūt vienatnē vai kopā ar kolēģiem. Izglītības iestādes vadība šo pašmācības e-kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem. 

E-kurss sastāv no ievada, kurā apkopoti ieteikumi e-kursa izpildei un 5 tematiem –  

 • Pārmaiņas izglītībā, pēc kura izpildes e-kursa dalībnieki: 
  • izprot pārmaiņu nepieciešamību un būtību Latvijas izglītības sistēmā; 
  • saskata pārmaiņu iespējas savā profesionālajā darbībā. 
 • Pilnveidotā mācību pieeja, pēc kura izpildes e-kursa dalībnieki: 
  • izprot, kā pirmsskolas bērni mācās; 
  • prot identificēt bērna mācīšanos savā grupā; 
  • izprot, kā mainās skolotāja loma, ieviešot pilnveidoto mācību saturu un pieeju; 
  • zina, kā veidot mācīšanās kopienu savā grupā; 
  • zina, kā iekārto bērna mācīšanās vajadzībām atbilstošu fizisko mācību vidi. 
 • Caurviju prasmes, pēc kura izpildes e-kursa dalībnieki: 
  • saprot, kāpēc bērnam nepieciešams apgūt un pilnveidot caurviju prasmes; 
  • zina sešu caurviju prasmju grupu būtību. 
 • Mācību plānošana, pēc kura izpildes e-kursa dalībnieki: 
  • zina, kā plānot mācības, lai bērns sasniegtu plānoto rezultātu; 
  • ir izvērtējis savus plānošanas ieradumus salīdzinājumā ar plānošanu, lai sasniegtu rezultātu; 
  • ir iepazinies ar pirmsskolas mācību programmā plānotajiem bērnam sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās. 
 • Vērtēšana, pēc kura izpildes e-kursa dalībnieki: 
  • saprot, ka pilnveidotajā mācību pieejā mainās vērtēšanas uzsvars no snieguma vērtēšanas un nepārtrauktu formatīvo vērtēšanu; 
  • saprot, ka vērtēšana pirmsskolā ir neatņemama mācību procesa daļa: skolotājs izzina bērna prasmes, zināšanas un izpratni, lai plānotu un pilnveidotu mācības atbilstoši bērna vajadzībām. 

Katrā tematā ir sadaļa Piezīmes, kur iespējams veikt savus pierakstus: komentārus, jautājumus, galveno ideju, piemērus un kopsavilkumu par katru tematu. 

 

Kā uzsākt darbu mācīšanās platformā skolo.lv? 

Mācīšanās platforma skolo.lv pieejama bezmaksas visām Latvijas izglītības iestādēm. Ja izglītības iestādes viens vai vairāki skolotāji izsaka vēlmi izmantot mācīšanās platformu skolo.lv, jāveic šādi soļi: 

 1. izglītības iestādes vadītājam ir jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot izglītības iestādes virslietotāju (sistēmas administratoru, kam būs plašākas tiesības nekā pārējiem lietotājiem); 
 2. izglītības iestāde slēdz līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par mācīšanās platformas skolo.lv lietošanu, personu datu apstrādi un atļauju izgūt personas datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). Ja izglītības iestādei nav tiesību slēgt šāda veida līgumu, ir iespēja slēgt trīspusēju līgumu kopā ar pašvaldību. Līgums ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim, taču šis līgums tiek automātiski pagarināts uz katru nākamo mācību gadu arī pēc šī termiņa, ja līdz līguma darbības termiņa beigām neviena no pusēm nav izteikusi vēlmi līgumu pārtraukt; 
 3. pēc līguma noslēgšanas mācīšanās platformā skolo.lv tiek izveidots izglītības iestādes kopīgs profils un pievienoti visi tās skolotāji. Savukārt, skolēnus platformā pievieno skolotājs – tieši sava mācību priekšmeta e-kursam.