30.09.2019

Jelgavā notiks Skola2030 konference par vērtībām izglītībā

Šā gada 3. oktobrī Jelgavā notiks Skola2030 (Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”) rīkotā profesionālā konference skolotājiem, izglītības rīcībpolitikas veidotājiem un īstenotājiem par vērtībām izglītībā “Pasaule skolā – skola pasaulē”. Konferencei ikviens varēs sekot tiešraidē Skola2030 Facebook lapas laika joslā: https://www.facebook.com/Skola2030.

Kopā ar projekta pilotskolām, Skola2030 mācību līdzekļu autoriem, mācību jomu un izglītības ekspertiem tiks runāts par to, kāda loma mācību satura un pieejas īstenošanā ir vērtībām, kā tās padarīt par neatņemamu daļu skolas un klases ikdienā, par skolas kā organizācijas lomu vērtību iedzīvināšanā un uzturēšanā, bērnos un jauniešos veidojot un nostiprinot ieradumus, kurus vēlāk viņi pieņems par saviem tikumiem.

“Pasaulē aizvien izteiktāki ir centieni nostiprināt skolas lomu, lai jaunieši iegūtu tādu izglītību, kas nodrošinātu sabiedrības un pasaules ilgtspēju, lai sabiedrībā savstarpējo attiecību pamatā būtu cieņa, uzticēšanās, spēja saprasties, neatkarīgi no cilvēku izcelsmes un piederības atšķirīgām sociālām grupām un kultūrtelpām,” skaidro Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Viņa uzsver: “Vērtības ir jebkuras cilvēka izvēles, motivācijas, uzskatu, rīcības, attieksmju, attiecību pamatā un tādējādi – arī sabiedrības un valsts pastāvēšanas un labklājības pamatā. Arī skola ir vide, kurā bērni veido savu ētisko inteliģenci jeb spēju lemt un rīkoties morāli atbildīgi pret sevi, citiem un sabiedrību, vidi un pasauli kopumā.”

Konferences saturu veido trīs tematiskie virzieni: vērtības skolā, vērtības mācību saturā un vērtības nākotnes sabiedrībā. Ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu uz konferenci ieradīsies un ar īpašu lekciju “Kā vērtības iedzīvināt skolā?”  piedalīsies organizācijas “Vērtībās balstīta izglītība” dibinātājs Nīls Hokss, Dr. phil., (Neil Hawkes, Lielbritānija). Nīls Hokss dalīsies pieredzē par to, kā vērtību vietu izglītībā izprot Lielbritānijā veidotā organizācija “Vērtībās balstīta izglītība” (Values-based Education (VbE)). Tā piedāvā praktisku sistēmu, kas ļāvusi skolām daudzās pasaules valstīs radīt ilgtspējīgu mācīšanās vidi, kurā uzlabojas gan skolēnu un skolotāju apmierinātība un labsajūta, gan mācību darba rezultāts.

Šī ir sestā konference, kas tiek organizēta VISC ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Tā notiek laikā, kad pēctecīgi sākts īstenot pilnveidotais mācību saturs un pieeja Latvijā – šogad pirmsskolā, bet nākamajos gados secīgi pārējos vecumposmos, tā stiprinot mūsdienīgas lietpratības izglītību.

Konferenci ar ievadrunu atklās VISC vadītājs Guntars Catlaks. Solvita Lazdiņa, Skola2030 mācību satura izstrādes vecākā eksperte un Rīgas pilsētas sākumskolas direktore, runās par to, kā vērtības ieraudzīt skolā jeb par to, ka skolai raksturīgās vērtības var ieraudzīt skolēnu, skolotāju, administrācijas un vecāku īstenotajās darbībās. Viņa dalīsies pieredzē, kas uzkrāta, pētot Latvijas skolu mācīšanās kultūru. Zane Oliņa, PhD., Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja, stāstīs, kur vērtības iekļautas pilnveidotajā mācību saturā un pieejā. Sanita Lazdiņa, Dr. philol., Skola2030 mācību satura izstrādes vecākā eksperte, runās par valodu mācīšanos kā vērtību, kā atslēgu uz jaunas kultūras, domāšanas veida izzināšanu. Baiba Martinsone, Dr. psych, VISC starptautiskā projekta “Mācīties būt” vecākā eksperte – pētniece, LU asociētā profesore klīniskajā psiholoģijā un vadošā pētniece izglītības psiholoģijā, konferencē runās par attiecībām kā vērtību skolā – par savstarpējām skolēnu attiecībām un par skolotāja un skolēna attiecībām stundās un ārpus tām.

Konferences otrajā daļā diskusijā “Valsts – mūsu identitātes stūrakmens” piedalīsies LU Juridiskās fakultātes docents un Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Pleps, Ilze Vilkārse, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzijas direktore, Nils Klints, Rīgas 155. Skautu vienības priekšnieks, āra dzīves apmācību centra “Pelēkais Vilks” treneris, un Ansis Nudiens, Skola2030 mācību satura izstrādes vecākais eksperts. Diskusijā, ko vadīs Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens,  dalībnieki runās par to, vai un kā skolā var iemācīt izpratni par valsti kā vērtību un kāda ir tās nozīme identitātes veidošanā.

Konferences ievaddaļā un noslēgumā notiks kopīgās plenārsēdes, savukārt dienas vidū – vairāk nekā 20 paralēlās sesijas – darbnīcas, diskusijas, pētījumu un labās prakses prezentācijas. Pilna konferences tiešraides programma – pielikumā un mājaslapā https://www.skola2030.lv/lv/konference. Visi interesenti konferences saturam var sekot tiešraidē Skola2030 Facebook lapā https://www.facebook.com/Skola2030.

Konference top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, AS "Swedbank" un Jelgavas pilsētu.