Konference "Pasaule skolā - skola pasaulē"

2019.gada 3. oktobris
Jelgavas kultūras nams

Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) sestā konference izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem “Pasaule skolā – skola pasaulē” veltīta vērtībām izglītībā. 

Vērtības ir jebkuras cilvēka izvēles, motivācijas, rīcības, attieksmju, attiecību, līdz ar to arī sabiedrības un valsts pastāvēšanas un labklājības pamatā. Skolā, kurā viss kolektīvs apzinās vērtības un ar savu rīcību ikdienā tās demonstrē, bērni var veidot savu ētisko inteliģenci jeb spēju lemt un rīkoties morāli atbildīgi pret sevi, citiem un sabiedrību, vidi un pasauli kopumā. 

Pašlaik arī pasaulē ir vērojama tendence pārskatīt skolas un mācīšanās nozīmi, lai izglītotu jauniešus, kas nodrošinātu sabiedrības un pasaules ilgtspēju un spētu veidot attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa, uzticēšanās un spēja saprasties neatkarīgi no izcelsmes un piederības atšķirīgām sociālām grupām un kultūrtelpām.

Konferencē kopā ar Skola2030 pilotskolām, mācību līdzekļu autoriem, mācību jomu un izglītības ekspertiem priekšlasījumos un praktiskās darbnīcās sarunāsimies par to, kāda loma mācību satura un pieejas īstenošanā ir vērtībām, kā tās padarīt par neatņemamu skolas un klases dzīves daļu, un par skolas kā organizācijas lomu to iedzīvināšanā un uzturēšanā, bērnos un jauniešos veidojot un nostiprinot ieradumus, kurus vēlāk viņi pieņems par saviem tikumiem. 

Konference top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, VISC īstenoto Erasmus+ KA3 programmas projektu “Mācīties būt”, AS "Swedbank" un Jelgavas pilsētu.
 

Konferences “Pasaule skolā – skola pasaulē” programmu veido trīs tematiskie virzieni. 

Skola kā organizācija un vērtības skolā
Tematiskā virziena vadītāja Solvita Lazdiņa, Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte, VISC projekta “Mācīties būt” vecākā eksperte – pētniece, Rīgas pilsētas sākumskolas direktore

Skolas vērtību sistēmu savstarpējā mijiedarbībā veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, admnistrācija, tehniskais personāls un vecāki. Šo procesu var pārvaldīt, iesaistot visu skolas kopienu, kopīgi īstenojot visas skolas pieeju. Pirmkārt, veidot  uz attiecībām orientētu mācību vidi – ar cieņpilnu savstarpējo izturēšanos visā skolā, no garderobes līdz klasei. Otrkārt, mācīšanās procesu īstenot secīgi, aktīvi, fokusēti, ņemot vērā skolas, katras klases un bērnu vajadzības. Treškārt, mācību procesā iekļaut sociālo, emociju pārvaldības un mācīšanās prasmju mērķtiecīgu attīstību. 

Kā iesaistīt visus? Kā mērķtiecīgi veidot attiecības un ņemt vērā dažādu pušu vajadzības? Kā attīstīt sociālās un emociju pārvaldības prasmes skolā? Uz šiem jautājumiem atbildēs skolotāji, kas to jau dara, mēģina un pilnveido.

 

Vērtības mācību saturā. Skolotāja loma
Tematiskā virziena vadītāja Liene Dreimane, Skola2030 I Mācību satura ieviešanas eksperte

Pilnveidotajā saturā izglītības mērķi ir paplašināti – skolēna lietpratību veido ne vien zināšanas un prasmes mācību jomās, bet arī caurviju prasmes un vērtībās balstīti ieradumi. Tieši vērtības veido nozīmīgu lietpratības daļu, tās ir pamats ieradumiem, kas, mērķtiecīgi attīstīti, nostiprinās par tikumiem, citiem vārdiem sakot, par nu jau apgūtām un sev pieņemtām vērtībām. Attiecīgi tematiskā virziena darbnīcas un pieredzes stāsti ir veltīti dažādiem vecumposmiem un mācību jomām, tajās vadītāji dalīsies pieredzē ar pārbaudītām metodēm, kā strādāt ar vērtību jautājumiem pirmsskolā un skolā, kā arī dažādos mācību priekšmetos. Piedāvāsim iespēju kopā ar mācību jomu profesionāļiem diskutēt un izzināt, kā mācību jomu saturā saskatīt iespējas domāt un sarunāties ar bērniem un jauniešiem par vērtību jautājumiem un kāda ir skolotāja loma, lai vērtības kļūtu par ikdienas mācību procesa sastāvdaļu.

 

Kādu nākotni vēlamies?
Tematiskā virziena vadītāji Annija Sprīvule, Skola2030 I Mācību satura izstrādes eksperte, un Daniels Trukšāns, Skola2030 I Mācību satura ieviešanas eksperts

Ekonomiskā un tehnoloģiju attīstība, globalizācija un multikulturālisms nozīmē to, ka nākotnē mēs saskarsimies ar neparedzamiem sociāliem, ekonomiskiem un vides izaicinājumiem, kas ietekmēs ikkatru no mums un kam nav vienkāršu risinājumu. Līdz ar to mums jau šodien ir jādomā par to, kādu nākotni vēlamies un kādas vērtības tādēļ ir nepieciešams nodot un iemācīt saviem skolēniem. Attiecīgi izglītības loma un skolotāju uzdevums ir radīt skolēniem mācību situācijas, kurās jāpieņem apzināti un vērtībās balstīti lēmumi, lai skolēni mērķtiecīgi piedalītos ilgtspējīgu risinājumu veidošanā gan savai, gan kopienu, gan mūsu planētas labklājībai.

Tematiskā virziena darbnīcās dažādu skolu pārstāvji un izglītības profesionāļi dalīsies ar praktiskiem piemēriem par to, kā skolēni mācību procesā var pilnveidot savas pilsoniskās līdzdalības prasmes, izzinot pasaules procesu savstarpējo mijiedarbību, nostiprinātu pārliecību par savām iespējām ietekmēt sociālos, kulturālos, ekonomiskos un ar vidi saistītos procesus Latvijā un pārējā pasaulē.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties zvanot pa tālruni 66051907 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@skola2030.lv

Konferences programma

09:00 - 10:00

Reģistrācija un rīta sarunas pie tējas un kafijas

Jelgavas kultūras namā

10:00 - 10:20

Konferences atklāšana

Jelgavas kultūras namā

  • Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
  • Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs
  • Inga Pāvula, Skola2030 I Mācību satura ieviešanas vecākā eksperte
10:20 - 11:00

Kā vērtības IERAUDZĪT skolā?

Solvita Lazdiņa, Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte, VISC projekta “Mācīties būt” vecākā eksperte – pētniece, Rīgas pilsētas sākumskolas direktore

Vērtības, kas raksturīgas skolai, var ieraudzīt skolēnu, skolotāju, administrācijas un vecāku īstenotajās darbībās. Mācību stundas sākšana, starpbrīži, skolotāju sapulces, 1. septembris, nesaskaņas vai priekpilni notikumi rada iespēju ievērot, kas katrā skolā ir svarīgs. Skolotāju un skolēnu stāsti jeb situāciju interpretācija, savstarpējās attiecības starp visiem mācīšanās procesā iesaistītajiem ļauj palūkoties vēl dziļāk un saprast, kā vērtības veidojas.

Solvita Lazdiņa dalīsies pieredzē, kas uzkrāta, pētot Latvijas skolu mācīšanās kultūru. Ilustratīvie stāsti no skolām dos iespēju paraudzīties uz citiem un, iespējams, ieraudzīt arī sevi.

11:00 - 11:30

Kā vērtības IEDZĪVINĀT skolā?

Nīls Hokss, Dr. phil., (Neil Hawkes, Lielbritānija), organizācijas “Vērtībās balstīta izglītība” dibinātājs

Nīls Hokss dalīsies pieredzē par to, kā vērtību vietu izglītībā izprot Lielbritānijā veidotā organizācija “Vērtībās balstīta izglītība” (Values-based Education (VbE)). Šī organizācija piedāvā praktisku sistēmu, kas ļāvusi skolām daudzās pasaules valstīs radīt ilgtspējīgu mācīšanās vidi, kurā uzlabojas gan skolēnu un skolotāju apmierinātība un labsajūta, gan darba rezultāts. Stāstījumā būs iespēja dzirdēt astoņus pamatprincipus, kas palīdz īstenot vērtībās balstītu izglītību. Iedzīvinot pamatvērtības – cieņu, iejūtību, atbildību, taisnīgumu, laimi un godīgumu –, uzlabojas attiecības, mainās skolēnu uzvedība, motivācija mācīties. Tas rosina plašāk domāt par jautājumu – kas ir izglītība un kāds ir tās mērķis?

11:30 - 12:00

Kur IR vērtības mācību saturā?

Zane Oliņa, PhD., Skola2030 l Mācību satura ieviešanas vadītāja

Lai mācīšanās rezultāts būtu lietpratība, ikdienas mācīšanās procesā klasē, skolā, kopienā rodami veidi, kā savīt trīs pilnveidotā mācību satura ietvara dimensijas – mācību jomas, caurviju prasmes un tikumus, veidojot kopveselu, iesaistošu un personiski nozīmīgu izglītības pieredzi katram bērnam un jaunietim. Tas ir pastāvīgas mācīšanās, mēģinājumu un izaugsmes ceļš.

12:20 - 13:00

Skolēns ceļā uz 2030: valodu mācīšanās emocionālie un pragmatiskie aspekti

Sanita Lazdiņa, Dr. philol., Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte

Valoda ir radusies, lai cilvēks noteiktā sociālā grupā spētu izdzīvot. Saziņa jau pirms daudziem tūkstošiem gadu ir bijusi viens no izdzīvošanas priekšnoteikumiem, līdz ar to valodas vērtību nodrošina tās lietojums.

Mūsdienās mēs runājam par valodas mācīšanās vērtību, par jebkuru jaunu valodu kā vērtību, kā atslēgu uz jaunas kultūras, domāšanas veida izzināšanu, taču valodas mācīšanās saistās gan ar prieku un gandarījumu, gan arī ar bailēm un nemieru.

Priekšlasījumā Sanita Lazdiņa uzsvērs dažus konceptus, kas saistīti ar valodas izglītības procesu.

PARALĒLI NOTIEK VAIRĀKAS DARBNĪCAS CITĀS TELPĀS.

13:00 - 13:30

Attiecības kā vērtība: skolas loma

Baiba Martinsone, Dr. psych., LU asociētā profesore klīniskajā psiholoģijā, vadošā pētniece izglītības psiholoģijā, VISC projekta “Mācīties būt” vecākā eksperte – pētniece

Attiecībām ir primāra loma bērna attīstībā. To nozīme ir tikpat būtiska skolā, – papildus savstarpējām skolēnu attiecībām svarīgas ir skolotāja un skolēna attiecības, tās veidojas ne tikai stundās, bet visā laika posmā, ko bērns pavada skolā. Bērna akadēmisko izaugsmi ietekmē skolas gaisotne un klases kultūra. Baiba Martinsone runās par to, kā pārraudzīt un novērtēt bērna izaugsmi attiecību un vērtību kontekstā.

PARALĒLI NOTIEK VAIRĀKAS DARBNĪCAS CITĀS TELPĀS.

13:30 - 15:00

Pusdienlaika pārtraukums un sarunas

Pusdienu pārtraukuma laikā ir iespējams iepazīties ar dažādu izglītības organizāciju pieredzi un piedāvājumiem (Jelgavas kultūras nams, Konferenču zāle, 3.stāvs).

15:00 - 16:00

Diskusija “Valsts – mūsu identitātes stūrakmens”

Vada Edgars Plētiens, Raunas vidusskolas direktors

Piedalās Ilze Vilkārse, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzijas direktore, Nils Klints, Rīgas 155. Skautu vienības priekšnieks, āra dzīves apmācību centra “Pelēkais Vilks” treneris, un Ansis Nudiens Skola2030 | Mācību satura izstrādes vecākais eksperts

Globālisma laikmetā, kad daudz runājam par citu kultūru izpratni un iekļaušanu sabiedrībā, aktuāls kļūst jautājums, kā nepazudēt Latvijas valsts un latviešu nācijas identitāti. Diskusijā spriedīsim par to, vai un kā skolā var iemācīt izpratni par valsti kā vērtību un kāda ir tās nozīme mūsu identitātes veidošanā. Kopā ar diskusijas dalībniekiem rosināsim domāt, kā runāt par valsti un patriotismu skolā.

PARALĒLI NOTIEK VAIRĀKAS DARBNĪCAS CITĀS TELPĀS.

16:15 - 17:00

Konferences noslēgums/ Izvēlēties, darīt, dzīvot

Vada Inga Pāvula, Skola2030 I Mācību satura ieviešanas vecākā eksperte

Piedalās Agris Robežnieks, NBS Sauszemes spēku kājnieku brigādes komandieris, Zaķumuižas pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētājs, un Dace Rīdūze, leļļu animatore un režisore

Agris Robežnieks un Dace Rīdūze stāstīs par savu pieredzi, kā viņi ir nonākuši pie sev svarīgajām vērtībām un kā viņi tās nodod citiem. 

Reflektēt par šiem un citiem dienas laikā dzirdētajiem stāstiem un pārdomāt savu personisko pieredzi palīdzēs Inga Pāvula, Skola2030 mācību satura ieviešanas vecākā eksperte.

17:00 - 17:30

Pēcpusdienas sarunas pie tējas un kafijas

LEJUPLĀDĒT PROGRAMMU

Reģistrācija konferencei noslēgusies

10:20 - 12:00
Rīta runas
Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē
Lasīt vairāk

Konferences atklāšana
Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes ministre
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs
Inga Pāvula, Skola2030 I Mācību satura ieviešanas vecākā eksperte

12:20 - 13:30
SKOLOTĀJS: Priekšlasījums: Valodu mācīšanās nozīmīgums. Priekšlasījums: Attiecības kā vērtības
Jelgavas kultūras nams, Lielā zāle
Lasīt vairāk

Priekšlasījums: Valodu mācīšanās nozīmīgums (12:20-13:00)

Vada Sanita Lazdiņa,  Dr. philol., Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte
Valoda ir radusies, lai cilvēks noteiktā sociālā grupā spētu izdzīvot. Saziņa jau pirms daudziem tūkstošiem gadu ir bijusi viens no izdzīvošanas priekšnoteikumiem, līdz ar to valodas vērtību nodrošina tās lietojums.

Mūsdienās mēs runājam par valodas mācīšanās vērtību, par jebkuru jaunu valodu kā vērtību, kā atslēgu uz jaunas kultūras, domāšanas veida izzināšanu, taču valodas mācīšanās saistās gan ar prieku un gandarījumu, gan arī ar bailēm un nemieru.

Priekšlasījumā Sanita Lazdiņa uzsvērs dažus konceptus, kas saistīti ar valodu izglītības procesu.

 

Priekšlasījums “Attiecības kā vērtība: skolas loma” (13:00-13:30)
Vada Baiba Martinsone, Dr. psych., LU asociētā profesore klīniskajā psiholoģijā, vadošā pētniece izglītības psiholoģijā, VISC projekta “Mācīties būt” vecākā eksperte – pētniece

Attiecībām ir primāra loma bērna attīstībā. To nozīme ir tikpat būtiska skolā, – papildus savstarpējām skolēnu attiecībām svarīgas ir skolotāja un skolēna attiecības, tās veidojas ne tikai stundās, bet visā laika posmā, ko bērns pavada skolā. Bērna akadēmisko izaugsmi ietekmē skolas gaisotne un klases kultūra. Baiba Martinsone runās par to, kā pārraudzīt un novērtēt bērna izaugsmi attiecību un vērtību kontekstā.

SKOLOTĀJS: Priekšlasījums “Praktiski paņēmieni darbam ar vērtībām skolā”
Jelgavas Centra pamatskola, 39.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Nīls Hokss, Dr. phil., (Neil Hawkes, Lielbritānija), organizācijas “Vērtībās balstīta izglītība” dibinātājs

Dalībnieki izzinās galvenos aspektus, kā skolotājam kļūt par piemēru bērniem un veidot atbilstošu vidi skolā un klasē. Nīls Hokss dalīsies pieredzē par to, cik svarīgi ir skolotājam apzināties, kā skolotāja domas un jūtas ietekmē attiecības ar skolēniem un mācīšanas kvalitāti, kā klasē uzlabot vidi, kā izvēlēties vērtības, ar kurām klasē strādāt, un kā skolotājam būt par vērtību iedzīvināšanas paraugu. Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar dažādiem mācību stundu piemēriem. 

Darbnīca notiks angļu valodā bez tulkojuma.

SKOLA: Pieredzes piemērs “Kā mācīt skolēnus vērtēt savas sociālās un emocionālās prasmes sākumsskolā?”
Jelgavas Centra pamatskola, 13.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Sarmīte Berga, Rīgas 45. vidusskolas sākumsskolas skolotāja, un Zaiga Jemeļjanova, VISC projekta “Mācīties būt” skolu konsultante

Skolotāja un skolas psiholoģe dalīsies pieredzē, kā iespējams īstenot regulāru sociālo un emociju pārvaldības prasmju izvērtēšanu. Dalībnieki varēs praktiski izmēģināt un pārrunāt, kādus ieguvumus dod regulāra prasmju izvērtēšana.  Darbnīcā izmantojamie materiāli ir izveidoti un aprobēti VISC projektā "Mācīties būt".

SKOLA: Darbnīca “Vide, kurā mācīties ar prieku”
Jelgavas Centra pamatskola, 29.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Laura Pope, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas matemtātikas skolotāja, Zinta Biseniece un Elita Šneidere, VISC projekta "Mācīties būt" skolu konsultantes

Apes vidusskolas skolotāja Laura Pope dalīsies pieredzē par savu personisko ceļu, mainot priekšstatu par skolēniem, mērķtiecīgi sadarbojoties grūtību pārvarēšanā, apzināti veidojot ar skolēniem tādas attiecības, lai veicinātu viņu mācīšanos. Savukārt VISC projekta “Mācīties būt” konsultantes Elita Šneidere un Zinta Biseniece reflektēs par faktoriem, kas ietekmēja šīs pārmaiņas, un prasmēm, kas skolotājas darbā izrādījās nozīmīgākās.

SKOLOTĀJS: Priekšlasījums un pieredzes piemērs “Vērtību un tikumiskā audzināšana ar mācību priekšmetu starpniecību: kā attīstītās skolēnu morālie ieradumi eksaktajos priekšmetos?”
Jelgavas Centra pamatskola, 32.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Manuels Fernandezs (Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez), Dr. paed., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks, docents, un Jānis Bukins, Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs.

Dalībniekiem būs iespēja dzirdēt Manuela Fernandeza pētījumos balstītu priekšlasījumu par to, kas ir vērtības un tikumi, kā tos izprast skolas kontekstā, kā praktiski apgūst šos morālos ieradumus? Ko pētījuma dati liecina par vērtību izglītību Latvijā? Jānis Bukins dalīsies pedagoģiskās prakses piemērā, kurā skolēni fizikas stundā, pilnveidojot savas sadarbības prasmes, nostiprina dažādus vērtībās balstītus ieradumus, kas ir būtiski ikdienas dzīvē un lēmumu pieņemšanā. Dalībniekiem būs iespēja analizēt mācību aktvitāšu piemērus un diskutēt par to, kā un kādus tikumus var saskatīt ikdienas mācību aktivitātēs gan no skolēna, gan skolotāja skatupunkta.

SKOLOTĀJS: Darbnīca “Vai patiešām mēs mācām vēsturi?”
Jelgavas Centra pamatskola, 37.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Jaceks Staņiževskis (Jacek Staniszewski, Polija), skolas “Labas izglītības akadēmija”  (“Akademia Dobrej Edukacji”) vēstures skolotājs un direktors

Darbnīcā piemēri no vēstures un sociālo zinību mācību priekšmetiem rosinās dalībniekus domāt par to, kādas vērtības mēs vēlamies nodot skolēniem, paralēli izzinot mācību saturam svarīgos jautājumus. Vai vērtības ir globālas vai nacionālas? Vai vērtību apgūšana ir atkarīga no katra skolotāja, vai arī tam vajadzētu būt skolas vadības, pašvaldības vai ministrijas ietekmētam procesam? Kas ir vērtības, un cik atvērti mēs esam skolēnu viedoklim par tām? Vai vienīgais mērķis skolēniem vēstures mācību stundās ir iepazīstināt viņus ar pagātni?

Darbnīca notiks angļu valodā bez tulkojuma.

 

SKOLOTĀJS: Darbnīca "Vērtības un tikumi pirmsskolā”
Jelgavas kultūras nams, Mazā zāle
Lasīt vairāk

Vada Dina Gaide, Skola2030 I Mācību satura ieviešanas eksperte, PII "Viršu dārzs" vadītāja

Darbnīcā sarunāsimies par pieaugušā lomu dažādu vērtībās balstītu ieradumu veidošanā bērniem ikdienā. Dalībniekiem būs iespēja, praktiski darbojoties, aktualizēt konkrētas vērtības un tikumus atbilstoši apgūstamajiem tematiem pirmsskolā. Tiks piedāvāta iespēja iedziļināties dažādos piemēros.

SKOLOTĀJS: Darbnīca “Mācīšanās un audzināšanas elementu sintēze mācību stundā”
Jelgavas Centra pamatskola, 41.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Valentīna Voiciša, Skola2030 I Mācību satura ieviešanas eksperte, Laurenču pamatskolas sociālo zinību un krievu valodas skolotāja

Nodarbībā akcentēsim tos audzinošos aspektus mācību priekšmetos (valodas, sociālās zinības, ģeogrāfija, fizika u. c.), kuri ietekmē skolēna personības veidošanos: atbildību, centību, drosmi, godīgumu, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, toleranci. Meklēsim atbildi uz jautājumu: ko darīt skolotājam mācību stundā, lai palīdzētu skolēnam attīstīt tieši sev nepieciešamos tikumus un vērtības?

 

SABIEDRĪBA: Pieredzes piemērs “Saskatīt SAVAS vērtības citu rīcībā”
Jelgavas Centra pamatskola, 10.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Danute Grīnfelde, vēstures un mantojuma izglītības projektu īstenotāja

Mūsdienās bieži uz jauniešiem cer kā uz pārmaiņu un labākas nākotnes veidotājiem, uz jaunu vērtību iemiesotājiem dzīvē. Bet tikpat svarīga ir arī vērtību kontinuitāte. Kā mūsdienu jauniešiem aktualizēt viņu vecāku un vecvecāku paaudzes vērtības?

Danute Grīnfelde dalīsies ar piemēru no savas muzejpedagoga prakses: kā, izmantojot Baltijas ceļa un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas gadadienas, izdevies gan aktualizēt izvēles personisko un sabiedrisko nozīmīgumu, gan veicināt sabiedriski kritiskas pozīcijas veidošanos, gan izraisīt aktīvu iesaistīšanos brīvprātīgā darbā sabiedrības labā.

 

SABIEDRĪBA: Darbnīca “Kā cieņpilni vadīt pretrunīgu jautājumu mācīšanu?”
Jelgavas Centra pamatskola, 44.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Ilze Saleniece, biedrība “GLEN Latvija”, globālās izglītības eksperte, Liene Ozoliņa, Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja.

Atbilstoši mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem, kas saistīti ar nenoteiktību, nedrošību un dažādām pretrunām, arī mācību saturs ietver aktuālus jautājumus, kas satur pretrunas un neskaidrību. Vienas klases ietvaros skolēniem var būt dažādas pozīcijas un attieksmes pret šiem jautājumiem, vienlaikus var būt skolēni, kas ir apjukuši sarežģītās realitātes skaidrojumos. Darbnīcā sarunāsimies par veidiem, kā skolotājam cieņpilni un efektīvi vadīt diskusijas par pretrunīgiem, neskaidriem un izaicinošiem jautājumiem, sniedzot iespēju skolēniem veidot aktīvu un atbildīgu dzīves pozīciju un stiprinot demokrātisku un iekļaujošu vidi klasē un skolā.

SABIEDRĪBA: Darbnīca “Pasaules lielākā mācību stunda”
Jelgavas Centra pamatskola, 45.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Ilze Dalbiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja

Akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”* tika stiprināta pilsoniskās līdzdalības kompetence, kas ir neatņemama vērtību izglītības sastāvdaļa. Tā visā pasaulē noris katru gadu un rosina diskutēt par cilvēci vienojošām vērtībām un izaicinājumiem, kas ietverti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos. 2018. gadā akcijas vadmotīvs bija pilsoniskā līdzdalība (civic participation).

Šajā darbnīcā uzzināsiet “Pasaules lielākajā mācību stundā” gūtās atziņas un pieredzi vērtību aktualizēšanā un pilsoniskās līdzdalības veicināšanā dažāda vecuma bērniem. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar pieejamajiem resursiem, tostarp mācību stundu plāniem, lai mudinātu izprast globālos mērķus un domāt par katra indivīda iesaisti un atbildību to sasniegšanā, aplūkot 2019. gada akcijas materiālus, iesaistīties radošā procesā – nākotnes pasaules modelēšanā, apzinot savu un iepazīstot citu kolēģu izpratni par vērtībām, viedokļus un redzējumu par dabas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību.

 

*Starptautiska izglītības akcija, kuras mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

 

SABIEDRĪBA: Diskusija “Skolas loma kultūras mantojuma tālāknodošanā”
Jelgavas Centra pamatskola, Zāle
Lasīt vairāk

Vada Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

Piedalās Daiga Kalniņa, Dr. paed., Alsungas novada domes priekšsēdētāja, Ineta Anspoka, Riebiņu vidusskolas direktore, Madara Kosolapova, Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte, Roberts Ķipurs, Rīgas Valsts 1. ğimnāzijas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs, tīmekļa vietnes www.latvijaspieminekli.lv veidotājs, Māra Mellēna, VISC folkloras projektu koordinatore.

Kultūras mantojums iemieso kopienas vērtības un spēj tās nest arī tālākām paaudzēm. Līdz ar to mūsdienās aktuāli ir jautājumi par tā saglabāšanas un tālāknodošanas iespējām un izaicinājumiem. Šajā diskusijā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par kultūras mantojuma vietu izglītībā gan skolas organizācijas, gan mācību satura līmenī. Kāda nozīmē ir tradīciju kopšanai un uzturēšanai skolā? Kā kultūras mantojums var tikt iedzīvināts skolu ikdienā? Kāpēc būtiski mācību saturu saistīt ar kultūras mantojumu? Kāda ir izglītības loma kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas procesā?

 

Pusdienlaika pārtraukums un sarunas
13:30 - 15:00
Šajā laikā ir iespējams iepazīties ar dažādu izglītības organizāciju pieredzi un piedāvājumiem (Konferenču zāle, JKN)
15:00 - 16:00
Diskusija “Valsts – mūsu identitātes stūrakmens”
Jelgavas kultūras centrs, Lielā zāle
Lasīt vairāk

Vada Edgars Plētiens, Raunas vidusskolas direktors

Piedalās Jānis Pleps, LU Juridiskās fakultātes docents, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos, Ilze Vilkārse, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzijas direktore, Nils Klints, Rīgas 155. Skautu vienības priekšnieks, āra dzīves apmācību centra “Pelēkais Vilks” treneris, un Ansis Nudiens, Skola2030 | Mācību satura izstrādes vecākais eksperts

Globālisma laikmetā, kad daudz runājam par citu kultūru izpratni un iekļaušanu sabiedrībā, aktuāls kļūst jautājums, kā nepazudēt Latvijas valsts un latviešu nācijas identitāti. Diskusijā spriedīsim par to, vai un kā skolā var iemācīt izpratni par valsti kā vērtību un kāda ir tās nozīme mūsu identitātes veidošanā. Kopā ar diskusijas dalībniekiem rosināsim domāt, kā runāt par valsti un patriotismu skolā.

SKOLA: Priekšlasījums – darbnīca “Vērtības ir dzīve. Vērtības ir dzīvas”
Jelgavas kultūras centrs, Mazā zāle
Lasīt vairāk

Vada Sandra Lāce, Swedbank akadēmijas Latvijā vadītāja

Kopā ar izglītības iestāžu un izglītības jomas vadošajiem darbiniekiem priekšlasījuma – darbnīcas laikā ieskatīsimies izglītības iestāžu un izglītības jomas vērtību būtībā un priekšnosacījumos to veiksmīgai dzīvošanai organizācijā – kā tās rodas un aug, un attīstās, kā tās kļūst par mūsu nemanāmo ikdienas daļu, atbalstot ikvienu mūsu darba procesu:

  • kurp “dodas” vērtības, kādas ir šodienas tendences un ko ir vērts mācīties no dažādu organizāciju vērtību formulēšanas un iedzīvināšanas pieredzes;
  • izglītības jomas izaicinājums – kāds ir mērķis vērtību eksistencei, kā tās lietos pieaugušie un kā tās vēl tikai mācīsies un piedzīvos skolēni;  
  • ar kādām savām vadīšanas kompetencēm azotē mēs veidosim skolas, novada un visas valsts izglītības vērtības.
SKOLA: Pieredzes piemērs “Kā mācīt skolēnus vērtēt savas sociālās un emocionālās prasmes sākumsskolā?”
Jelgavas Centra pamatskola, 13.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Sarmīte Berga, Rīgas 45. vidusskolas sākumsskolas skolotāja, un Zaiga Jemeļjanova, VISC projekta “Mācīties būt” skolu konsultante

Skolotāja un skolas psiholoģe dalīsies pieredzē, kā iespējams īstenot regulāru sociālo un emociju pārvaldības prasmju izvērtēšanu. Dalībnieki varēs praktiski izmēģināt un pārrunāt, kādus ieguvumus dod regulāra prasmju izvērtēšana.  Darbnīcā izmantojamie materiāli ir izveidoti un aprobēti VISC projektā "Mācīties būt".

SKOLOTĀJS: Darbnīca “Kultūras vērtību rašanās un mantojuma jaunrade vakar, šodien, rīt”
Jelgavas Centra pamatskola, 29.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Anda Laķe, Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, socioloģijas doktore (Dr. sc. soc.), prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja, un Ieva Švarca, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja

Darbnīcas mērķis ir aktualizēt kultūras vērtību un mantojuma daudzveidību, kā arī mantojuma klātbūtni ikviena cilvēka ikdienas kultūras praksē. Īpaši tiks pievērsta uzmanība kultūras vērtībām un jaunu mantojuma elementu dzimšanai mūsdienās skolās un  digitālajā vidē.

Dalībniekiem būs iespēja iepazīt kultūras mantojuma saglabāšanas un jaunrades līdzdalības formas, reflektējot par savu personisko pieredzi, Latvijas iedzīvotāju un mantojuma ekspertu vērtējumiem par kultūras mantojumu. Tāpat dalībnieki gūs jaunas metodisko paņēmienu idejas mantojuma apzināšanā un komunicēšanā, kā arī dalībniekiem būs iespēja labāk izprast, ko mūsdienu sabiedrība izvēlēsies par mantojumu nākotnes paaudzēm, kas ir vērtības bērniem un jauniešiem un kā viņi uz tām raugās.

 

SABIEDRĪBA: Pieredzes piemērs “Kā vides izglītības īstenošana palīdz attīstīt pirmsskolā aktualizējamās vērtības un ieradumus?”
Jelgavas Centra pamatskola, 39.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Daiga Hercberga, Ropažu PII “Annele” skolotāja

Pirmsskolas izglītības pakāpes mērķis ir sniegt bērniem iespēju apgūt dzīvē nepieciešamo lietpratību pamatus, gūt pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību. Šī mērķa sasniegšanā ļoti noderīga ir vides izglītība, kas palīdz attīstīt atbildīgu attieksmi un motivāciju rīkoties atbilstoši vērtībām. 

Šajā darbnīcā, iepazīstot Ropažu PII “Annele” pieredzi, kā mācību procesā īstenot tematu “Pārtika”, un interaktīvi darbojoties, noskaidrosim, kā pirmsskolas vecuma bērni, izzinot, pētot, aktīvi darot un piedzīvojot, apgūst pilsoniskās līdzdalības un sadarbības prasmes un kā vides izglītības īstenošana palīdz attīstīt pirmsskolā aktualizējamās vērtības un tajās balstītus ieradumus.

SKOLOTĀJS: Pieredzes piemērs “Vērtības starpdisciplinārās stundās”
Jelgavas Centra pamatskola, 32.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Jānis Čilipāns, Smārdes pamatskolas matemātikas, fizikas un infromātikas skolotājs, un Iveta Čilipāne, Smārdes pamatskolas vēstures un angļu valodas skolotāja

Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar praktiskiem piemēriem no dažādiem stundu fragmentiem un mācību aktivitātēm.  Vērtību jautājumi tiks apskatīti gan eksakto, gan humanitāro mācību priekšmetu kontekstā. Dalībnieki varēs iepazīties, kā vērtības var akcentēt starpdisciplināri. Būs pieejami pedagoģiskās prakses materiāli par vēstures, dabas un vides jautājumiem, tostarp klimata pārmaiņām, vides piesārņojumu un cilvēka ikdienas rīcības ietekmi uz to.

 

SKOLOTĀJS: Darbnīca “Vai patiešām mēs mācām vēsturi?”
Jelgavas Centra pamatskola, 37.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Jaceks Staņiževskis (Jacek Staniszewski, Polija), skolas “Labas izglītības akadēmija”  (“Akademia Dobrej Edukacji”) vēstures skolotājs un direktors.

Darbnīcā piemēri no vēstures un sociālo zinību mācību priekšmetiem rosinās dalībniekus domāt par to, kādas vērtības mēs vēlamies nodot skolēniem, paralēli izzinot mācību saturam svarīgos jautājumus. Vai vērtības ir globālas vai nacionālas? Vai vērtību apgūšana ir atkarīga no katra skolotāja, vai arī tam vajadzētu būt skolas vadības, pašvaldības vai ministrijas ietekmētam procesam? Kas ir vērtības, un cik atvērti mēs esam skolēnu viedoklim par tām? Vai vienīgais mērķis skolēniem vēstures mācību stundās ir iepazīstināt viņus ar pagātni?

Darbnīca notiks angļu valodā bez tulkojuma.

SKOLA: Pieredzes piemērs “Visas skolas pieeja, īstenojot sociālo un emocionālo mācīšanos”
Jelgavas Centra pamatskola, 41.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Nelda Jaunzeme, Rūjienas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā.

Rūjienas vidusskolā lielu nozīmi piešķir mācību vides veidošanai, kas veicina skolēnu vispusīgu izaugsmi – akadēmiskos sasniegumus, sociālās prasmes, emociju, domu un uzvedības pārvaldību. Lai to sekmīgi īstenotu, skolā tika pieņemts lēmums strādāt ne tikai ar visiem skolēniem un skolotājiem, bet arī ar administrāciju un vecākiem. Pieredzes stāstā dzirdēsiet, kādas idejas tika īstenotas un kādu ietekmi tās atstāja.

SABIEDRĪBA: Pieredzes piemērs “Saskatīt SAVAS vērtības citu rīcībā”
Jelgavas Centra pamatskola, 10.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Danute Grīnfelde, vēstures un mantojuma izglītības projektu īstenotāja.

Mūsdienās bieži uz jauniešiem cer kā uz pārmaiņu un labākas nākotnes veidotājiem, uz jaunu vērtību iemiesotājiem dzīvē. Bet tikpat svarīga ir arī vērtību kontinuitāte. Kā mūsdienu jauniešiem aktualizēt viņu vecāku un vecvecāku paaudzes vērtības?

Danute Grīnfelde dalīsies ar piemēru no savas muzejpedagoga prakses: kā, izmantojot Baltijas ceļa un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas gadadienas, izdevies gan aktualizēt izvēles personisko un sabiedrisko nozīmīgumu, gan veicināt sabiedriski kritiskas pozīcijas veidošanos, gan izraisīt aktīvu iesaistīšanos brīvprātīgā darbā sabiedrības labā.

 

SABIEDRĪBA: Darbnīca “Kā cieņpilni vadīt pretrunīgu jautājumu mācīšanu?”
Jelgavas Centra pamatskola, 44.kabinets
Lasīt vairāk

Vada Ilze Saleniece, biedrība “GLEN Latvija”, globālās izglītības eksperte, Liene Ozoliņa, Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja

Atbilstoši mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem, kas saistīti ar nenoteiktību, nedrošību un dažādām pretrunām, arī mācību saturs ietver aktuālus jautājumus, kas satur pretrunas un neskaidrību. Vienas klases ietvaros skolēniem var būt dažādas pozīcijas un attieksmes pret šiem jautājumiem, vienlaikus var būt skolēni, kas ir apjukuši sarežģītās realitātes skaidrojumos. Darbnīcā sarunāsimies par veidiem, kā skolotājam cieņpilni un efektīvi vadīt diskusijas par pretrunīgiem, neskaidriem un izaicinošiem jautājumiem, sniedzot iespēju skolēniem veidot aktīvu un atbildīgu dzīves pozīciju un stiprinot demokrātisku un iekļaujošu vidi klasē un skolā.

 

SABIEDRĪBA: Darbnīca “Medijpratība kā logs uz pasauli”
Jelgavas Centra pamatskola, 45.kabinnets
Lasīt vairāk

Vada Daina Zelmene, Izglītības attīstības centra (IAC) programmu autore un pasniedzēja, Smiltenes vidusskolas vēstures skolotāja, un Ingūna Irbīte, IAC programmu autore un pasniedzēja, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vēstures, politikas un tiesību skolotāja.

Mediji būtiski ietekmē to, kā mēs redzam pasauli un kādus lēmumus pieņemam.  Mūsu mediju izvēle jeb mediju “ēdienkarte” sakņojas mūsu vērtībās. Vienlaikus mediji ir arī tie, kas veido mūsu vērtības. Mediju izglītība ir klātesoša visos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā.

 

SKOLA: Priekšlasījums “Audzinātāja loma skolā”
Jelgavas Centra pamatskola, Zāle
Lasīt vairāk

Vada Solvita Lazdiņa, Skola2030 I Mācību satura izstrādes vecākā eksperte, VISC projekta “Mācītes būt” vecākā eksperte – pētniece,  Rīgas pilsētas sākumskolas direktore, piedalās Astra Aukšmuksta, VISC interešu izglītības un audzināšanas darba vadītāja, un Dzintars Dvinskis, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas, biznesa ekonomisko pamatu un sociālo zinību skolotājs

Skolēniem skolā, apgūstot ne tikai zināšanas, bet arī dažādas prasmes, tostarp sociālas prasmes, ir svarīgi saņemt atbalstu un veiksmīgu virzīšanu šajā procesā. Šī skolas uzdevuma izpildē ir iesaistīts viss kolektīvs, taču vadošā loma šajos jautājumos parasti ir klases audzinātajam. Par to, ko nozīmē būt klases audzinātājam, kādas ir tā svarīgākās funkcijas, runās VISC pārstāve Astra Aukšmuksta. Savukārt praktiskā pieredzē par audzinātāja lomu Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā dalīsies skolotājs un klases audzinātājs Dzintars Dvinskis.

LEJUPLĀDĒT PROGRAMMU

Konferences lektori

Solvita Lazdiņa

Lasīt vairāk

Nīls Hokss, Dr. phil.

Lasīt vairāk

Zane Oliņa, PhD.

Lasīt vairāk

Reģistrācija konferencei noslēgusies

RĪTA RUNAS
10:20 - 12:00
PIRMĀS DARBA SESIJAS (izvēlies vienu)
12:20 - 13:30
Pusdienlaika pārtraukums un sarunas
13:30 - 15:00
Šajā laikā ir iespējams iepazīties ar dažādu izglītības organizāciju pieredzi un piedāvājumiem (Konferenču zāle, JKN)
OTRĀS DARBA SESIJAS (izvēlies vienu)
15:00 - 16:00

PĀRBAUDI, VAI ATZĪMĒJI NORISI KATRĀ DARBA SESIJĀ, KONFERENCES ATKLĀŠANU, NOSLĒGUMA SARUNAS

SPIED REĢISTRĒTIES Reģistrēties