Vai sākumskolā vairs nav ētikas un kristīgās mācības?

Ar reliģiju saistītie jautājumi kā saturs nepazūd no izglītības standarta. Tas zināmā mērā tiek paplašināts, iekļaujot arī citas Latvijā pārstāvētās reliģijas mācību saturā pamatskolā un lielākās pasaules reliģijas saturā vidusskolā. Par ētikas un arī par reliģijas jautājumiem tiek runāts (iekļauts saturā) sociālās un pilsoniskās mācību jomas sociālo zinību mācību priekšmeta ietvaros.

VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darba grupu par šiem jautājumiem vadīja Laima Geikina (Dr. theol., Dr. paed., profesore, vadošā pētniece sistemātiskajā un praktiskajā teoloģijā LU) – viņas vadībā sociālo zinību kursā iestrādāti reliģijas jautājumi tā, lai katrs jaunietis tajos būtu vairāk izglītots. Ja vecāki vēlas, iespējams apgūt fakultatīvi kristīgo ētiku un līdzīgu saturu. Tas paredzēts 2018. gada 27. novembra MK noteikumu Nr. 747 11.pielikuma 12.2.punktā.

Paralēli joprojām darbojās Reliģisko organizāciju likuma 6. pants, kas nosaka, ka konfesijām iespējams mācīt ekumēnisko kristīgo mācību uzticoties viens otram un saskaņojot konfesionālo programmu ar ekumēnisko. Šī joprojām var būt fakultatīva mācību satura daļa.