05.12.2018

Skola2030 saņem pateicību par izcilu projekta darbu

Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) ir augsti novērtējusi Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) darbu, pasniedzot pateicības rakstu projekta komandai par nozīmīgu ieguldījumu projekta īstenošanā un kvalitatīvu un efektīvu vadību. Šajā plānošanas periodā (2014–2020) izglītības nozarē tas ir pirmais šāda veida novērtējums. CFLA pateicības rakstus par izcili īstenotiem projektiem pasniedz dažādās nozarēs. 

VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12. klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes. Šajā rudenī valdībā apstiprināti divi būtiski dokumenti – pirmsskolas vadlīnijas un pamatizglītības standarts, kuros pirmsskolas izglītības apguves plānotie rezultāti, pamatizglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi ir izstrādāti projekta ietvaros.

Projekta vadītāja Velga Kakse uzsvēra – gan sasniegtais mācību satura izstrādē un aprobācijā, gan projekta vadības novērtējums ir visas projekta komandas kopējais nopelns: “Esam stingri ievērojuši līguma noteikumus un termiņus, gan pilnveidojot un aprobējot mācību saturu, gan izstrādājot mācību un metodiskos līdzekļus, gan nodrošinot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas konferences un semināri, par kuriem bijusi liela interese. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā esam iesaistījuši jau vairāk nekā 10 000 pedagogu; ap 2000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Pilnveidotā mācību satura izstrādē notikusi Latvijā nebijuša mēroga sabiedriskā apspriešana. Tas skaidrots skolotājiem, nozares profesionāļiem, sabiedrībai.”

Atzinīgus vārdus par projektu teica arī Ilze Jodele, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vecākā eksperte: “Šī projekta ietvaros mums ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība gan ar VISC un tā vadību, gan ar pašu projekta komandu. Projekta vadības un komandas izaugsme projekta divu gadu īstenošanas laikā ir vērojama gan projekta organizēšanā un vadībā, gan tā ieviešanā un arī atskaitēs Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Tas tiek veikts kvalitatīvi un efektīvi. 

Jāņem vērā arī tas, ka projektam ir ļoti plašs sadarbības partneru loks – tās ir 67 pašvaldības un 100 izglītības iestādes, turklāt vēl arī piecas augstskolas, kas īsteno pedagoģijas izglītības programmas un ir iesaistītas projektā gan profesionālās pilnveides nodrošināšanā, gan  mācību līdzekļu izveidē, kā arī Latviešu valodas aģentūra un Strazdumuižas internātvidusskola. Tas ir ļoti liels apjoms, kas  jākoordinē – tie ir gan projekta īstenošanas satura jautājumi, gan cilvēkresursu jautājumi. Turklāt šis projekts  ir ļoti nozīmīgs Latvijai, jo ievieš jaunu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā, līdz ar to tam ir ilgtermiņa ietekme.”

Savukārt Ilona Skangale, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vadītājas vietniece, piebilda: “Aģentūras vadība vērtē projektu īstenošanas kvalitāti un progresu, kā arī apkopo rezultātus. Šis projekts patiešām ir izceļams citu mūsu uzraudzīto projektu vidū – ar  komandas darbu, ar to, kā komanda spēj izpildīt Eiropas Savienības fondu projektiem izvirzītās prasības un organizēt daudzveidīgo sadarbības partneru dalību – informēt, iesaistīt un nonākt pie kopīgā mērķa.”

No kreisās: VISC vadītājs Guntars Catlaks, VISC īstenotā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) vadītāja Velga Kakse, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vecākā eksperte Ilze Jodele, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vadītājas vietniece Ilona Skangale.