28.08.2020

Piešķirts finansējums tiešsaistes mācību vides izveidei un digitālu mācību un metodisko līdzekļu izstrādei

Pārdalot struktūrfondu līdzekļus, valdība lēmusi par papildu finansējuma piešķiršanu vienotas tiešsaistes mācību vides izveidei un digitālu mācību un metodisko līdzekļu izstrādei. Finansējums 7 400 089  euro apmērā nodrošinās pedagogu un skolēnu piekļuvi kvalitatīviem un ērti izmantojamiem digitāliem mācību resursiem, pieeju integrētai tiešsaistes mācību videi, kā arī sniegs atbalstu pedagogiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai klātienes un attālinātās mācībās.  Mācību un mācību satura digitalizācijas īstenošanu sāks 2020.gada septembrī un to plānots pabeigt līdz 2023.gada 31.decembrim. Finansējums piešķirts un projektu īstenos VISC ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
 

Līdz ar Covid-19 pandējumas izsludināto ārkārtējo situāciju skolas un pirmsskolas visā Latvijā pārgāja uz attālinātām mācībām. Lai arī par Latviju runājam kā par vienu no tehnoloģiski attīstītajām valstīm, mācību procesā kā skolēni un viņu vecāki, tā arī skolotāji un skolu vadība, pašvaldības sastapās ar būtiskiem tehnoloģiskiem izaicinājumiem. Tieši šī situācija izgaismoja problēmzonas izglītības digitalizācijā - vienotas mācību vides neesamību, kurā ērti vadīt mācības, novērtēt sniegumu, skolēniem sazināties ar skolotājiem un savstarpēji, kvalitatīvu, mūsdienīgu un mācību saturam atbilstoši sakārtotu digitālo mācību līdzekļu apkopojuma trūkums. Ņemot vērā, ka digitālās mācības - attālināti vai klātienē - būs izglītības ikdienas daļa arī nākotnē, ka tās novērtējuši gan skolotāji, gan skolēni, vienlaikus ar pāreju uz jauno saturu ir valdība lēmusi sakārtot šo jomu.

Maksimāli samazināt darbības, kas prasa daudz laika

"Attālinātā mācīšanās parādīja gan ieguvumus - to, kā tehnoloģijas ikdienā var būt atbalstošas skolā, gan mīnusus - katram vienam skolotājam, atsevišķai skolai e - vides izveide mācībām un saziņai, materiālu pielāgošana izmantošanai digitāli var aizņemt pamatīgu laiku," uzsver Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, "Vienlaikus, Edurio veiktās pedagogu aptaujas apstiprināja - vairākums no viņiem labrāt izmantotu tehnoloģiju iespējas kvalitatīvam darbam arī klātienes mācībās. Tāpēc svarīgi izveidot pēc iespējas labāko tehnoloģisko risinājumu, lai skolotājam un skolēniem nebūtu jādomā par tehniskām lietām, vien veiksmīgu un kvalitatīvu mācību darbu."    

Integrēta tiešsaistes mācību vide

Projekta ietvaros plānots izveidot vienotu integrētu tiešsaistes mācību vidi, kas bez maksas būs pieejama visām Latvijas vispārējās izglītības iestādēm kā klātienes, tā attālinātu mācību nodrošināšanai. Vidi plānots veidot kā modulāru risinājumu, to plānots integrēt ar jau esošajām klasvadības sistēmām kā E-klase vai Mykoob. Skolēniem elektroniskā mācību vide nodrošinās iespēju piekļūt strukturētam un pārredzamam mācību saturam un uzdevumiem, dos iespēju sazināties ar skolotāju vai klases biedriem, pildīt interaktīvus uzdevumus, tajā skaitā, ar automātiskas atbilžu pārbaudes vai pašpārbaudes iespējām, izmantot dažādas lietotnes mācību uzdevumu izpildei, u.tml. Skolotājiem vidē būs izveidota piekļuve gataviem digitāliem resursiem, iespēja plānot tematus un nodarbības, veidot skaidrojumus, demonstrācijas un interaktīvus mācību uzdevumus skolēniem, saņemt un organizēti pārvaldīt skolēnu darbus, sniegt par tiem atgriezenisko saiti, vērtējumu.

Tiešsaistes mācību vides pilotprojekta īstenošana ierobežotā skaitā skolu tiek plānota jau šajā mācību gadā. Pēc pilotprojekta pilnveidotā tiešsaistes mācību vide būs pieejama visām izglītības iestādēm pēc to brīvas izvēles no 2021.gada septembra.

Pilnveidota mācību resursu krātuve mape.skola2030.lv

Plānots pilnveidot un ar jaunu funkcionalitāti paplašināt Skola2030 mācību resursu krātuvi: mape.skola2030.lv. Pilnveidojot lietojamību, to plānots papildināt ar skolotāju plānošanas un sadarbības rīkiem, tajā skaitā - video ierakstīšanas un izvietošanas iespēju, interaktīvu mācību līdzekļu izmantošanas risinājumiem, kā arī ar izstrādāto mācību līdzekļu (tostarp ārpus projekta izstrādāto mācību līdzekļu) indeksēšanu, atbilstoši skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās.

Digitāli mācību līdzekļu komplekti skolotāju atbalstam

Skolotāju darba atbalstam projekta ietvaros tiks izveidoti digitālu mācību līdzekļu komplekti katrā mācību priekšmetā - visos mācību priekšmetos un jomās pamatizglītībai un vidējās izglītības pakāpei. Katrā tematā būs iekļauti rakstiski vai audiovizuāli mācību satura skaidrojumi, vingrinājumi un uzdevumi, snieguma pašpārbaudes rīki u.tml. interaktīvā formā tūlītējai izmantošanai. Komplekti pamatā tiks veidoti no projekta ietvaros izstrādātajiem mācību līdzekļiem, mācību video un citiem publiski pieejamiem materiāliem, tos atbilstoši modificējot, atjauninot, pēc nepieciešamības papildinot.

Šie mācību līdzekļu komplekti būs pieejami gan Skola2030 izveidotajā mācību vidē, gan izmantojami arī citās mācību platformās pēc skolas ieskatiem.

Skaidrojoši video skolēniem

Skolēniem tiks veidoti mācību materiālu skaidrojoši video komplekti pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā, mazākumtautības valodu apguvei. Šie mācību video būs pieejami gan jaunajā tiešsaistes mācību vidē, gan Skola2030 mācību resursu krātuvē, gan digitālajā platformā Tava klase, kā arī - tiks raidīti virszemes televīzijā, sākot no 2021.gada pavasara semestra.

Līdztekus tiks pilnveidota esošā Tava klase platforma jau nofilmēto mācību stundu ērtai meklēšanai un izmantošanai jau no šī gada rudens.

Digitālie mācību līdzekļi vidusskolas augstākā mācību satura apguvei

Vidusskolas posmam tiks izstrādāti, adaptēti un aprobēti digitālu mācību līdzekļu (tajā skaitā, inreraktīvu) komplekti sešās mācību jomās augstākā līmeņa mācību satura apguvei un optimālā līmeņa mācību satura apguvei veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Šie materiāli būs atbalstoši pilnveidotā mācību satura un pieejas sekmīgai ieviešanai vidējās izglītības pakāpē.

Atbalsts skolām tehnoloģiskas mācību vides izveidē

Skolām projekta ietvaros tiks sniegts informatīvs, metodisks un tehnisks atbalsts kā digitālas mācību vides izveidē, tā - pedagogu izglītošanā par metodēm tehnoloģiju  izmantošanā mācībās. Plānoti pedagogu profesionālās pilnveides kursi 72 stundu apmērā 1800 pedagogiem – izglītības tehnoloģiju mentoriem pašvaldībās, pirmsskolās un skolās.

Skolām tiks sniegts atbalsts tiešsaistes mācību vides un mācību resursu krātuves iespēju izmantošanā, efektīvai IKT iekļaušanai klātienes un attālinātās mācībās, tiks nodrošināts vienots lietotāju atbalsts, veidotas lietotāju pamācības, sniegtas konsultācijas.

Turpinās plānotais atbalsts skolotājiem

Vienlaikus nākamo trīs gadu laikā Skola2030 turpinās īstenot daudzveidīgus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas pasākumus, tai skaitā, seminārus pašvaldību un profesionālās izglītības iestāžu mācību jomu koordinatoriem, konferences, informatīvus pasākumus dažādu mācību priekšmetu pedagogiem pašvaldībās, veidos metodiskos līdzekļus, e- moduļus pedagogiem pašmācībai, Ziņu izdevumu.

Tāpat Skola2030 turpinās izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus, tai skaitā, skolēniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī izstrādās un aprobēs valsts pārbaudes darbu projektus pamatizglītībai un vispārējai vidējai izglītībai, īstenos profesionālās kompetences pilnveides kursus skolotājiem padziļinātajiem kursiem vidējās izglītības pakāpē.