02.07.2019

Otrajā aprobācijas gadā noslēgušās mācības pilotskolu komandām

Noslēgušās profesionālās pilnveides mācības 100 pirmsskolām un skolām, kas piedalās mācību satura un pieejas aprobācijā. Mācībās divu gadu garumā kopumā piedalījušies 1700 skolotāji un šo izglītības iestāžu vadības komandas. Līdztekus mācībām, šo skolu komandas izmēģināja mācību priekšmetu programmas un mācību līdzekļus un sniedza savus ieteikumus mācību satura un pieejas pilnveidē. Uz aprobācijas skolu komandu profesionālās pilnveides kursa bāzes šobrīd turpinās darbs pie e-mācību moduļu izstrādes, kas būs pieejami ikvienam skolotājam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas atbalstam. Pirmsskolu skolotājiem šādi e-mācību moduļi pieejami jau no šī gada pavasara, skolu skolotājiem tie pakāpeniski būs pieejami no šī gada rudens.

Pirmsskolās mācību satura aprobācijas process ir noslēdzies, jo jau no šī gada septembra visās pirmsskolās Latvijā stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Taču nākamajā gadā Skola2030 turpinās sadarbību ar skolām, lai aprobētu mācību līdzekļus un izvērtētu satura ieviešanas gaitu, īpaši vidējās izglītības pakāpē. Notiks semināri un tikšanās ar mācību līdzekļu izstrādātājiem.

Pilnveidotā satura un pieejas aprobācijā iesaistītas dažāda lieluma un veida skolas visā Latvijā, sākot no Zilupes, līdz Ventspilij un Liepājai. Pilotskolu vidū ir vidusskolas, ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas, pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas, kā arī speciālās skolas. Pilotskolu pieredze un sniegtie ieteikumi tiek uzklausīti un ņemti vērā jauno mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu sagatavošanā un mācību pieejas un satura tālākajā īstenošanā Latvijā.

Ieraugāmas pārmaiņas pilotskolās

Iepazīstinot ar sasniegto otrajā aprobācijas gadā, pilotskolu pārstāvji kā redzamākās pārmaiņas un ieguvumu norāda novēroto patstāvības un motivācijas pieaugumu audzēkņos un skolotāju domāšanas maiņu, izmaiņas darba organizēšanā un plānošanā. Uzsākot aprobācijas procesu pirms diviem gadiem, pilotskolas tika aicinātas izraudzīties katram mācību gadam vienu noteiktu kopīgu mērķi, lai uzlabotu skolēnu mācīšanos, konkrētā klašu grupā, pie kura katra komanda vai skola kopumā strādāja visu mācību gadu. Skolu izraudzītie mērķi bijuši dažādi – tostarp pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu, lasītprasmes uzlabošana, informācijas ieguves un izvērtēšanas stratēģiju attīstīšana, sadarbības prasmes izkopšana u.c.

Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, Ph.D., vērojot ar pilotskolu pieredzi un salīdzinot ar pirmo aprobācijas gadu, atzīst, ka šajā mācību gadā pilotskolās:

  • par ieradumu ir kļuvusi mērķtiecīga un sistemātiska problēmu risināšana;
  • veidojas un nostiprinās mācīšanās kultūra; mācīšanās kļūst arvien vairāk ieraugāma;
  • ir liels uzsvars uz skolēnu pašvadītu mācīšanos.

“Milzīgs paldies visām pilotskolām par gatavību darīt, mēģināt un mācīties. Ceru, ka pilotskolu pieredzes stāsti par nu jau vairāk nekā divu gadu garo ceļu projektā labi ilustrē darāmo ikvienam, palīdz ieraudzīt nākamo soli,” uzsver Zane Oliņa. Vairāk par pārmaiņu novērojumiem pilotskolās lasiet rakstā “Labu ceļavēju!”.

Līdz 2018./2019. mācību gada beigām projektā paveiktais

Lai sniegtu atbalstu pirmsskolām un skolām Latvijā pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, profesionālās pilnveides kursi notiek ne tikai pilotskolu vadības komandām un skolotājiem. Līdz šī mācību gada beigām Skola2030 un sadarbības partneru organizētājos profesionālās pilnveides kursos par jauno mācību saturu un pieeju piedalījušies jau 4435 dažādu izglītības pakāpju skolotāji. Noorganizētas 6 konferences un 112 semināri, kā arī īstenoti daudzi citi izglītojoši pasākumi. Par Skola2030 paveikti līdz šā mācību gada beigām – skat. attēlus.