19.01.2018

Notiks 7 viedokļu līderu un nozaru profesionāļu forumi par jaunā mācību satura un pieejas piedāvājumu

Jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros no 22. līdz 31. janvārim notiks 7 forumi, kuru laikā viedokļu līderiem un nozaru profesionāļiem būs iespēja apspriest publiskotā mācību satura un pieejas piedāvājumu, diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli jaunā mācību satura kontekstā, kā arī apzināt konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus tā pilnveidei.

Visi forumi notiks no 22. līdz 31. janvārim Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās, Palasta ielā 4, Rīgā. Pasākumos aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika. Pēc katra foruma vietnē www.skola2030.lv/forumi būs pieejami to video apkopojumi un tur savu viedokli būs iespēja izteikt izvienam.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ierosinājis pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. Pirmo reizi vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12. klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

22. janvāris
Forums “Kas skolas beidzējam ir nepieciešams vairāk – zināšanas vai prasmes?”, kurā diskutēsim par līdzsvaru starp zināšanu apgūšanu un prasmju attīstīšanu skolā un to, kam un kādā veidā būtu jānosaka skolā apgūstamo zināšanu un prasmju apjoms.

23. janvāris
Forums “Cik prasmīgam ir jābūt pirmsskolas beidzējam?”, kurā  diskutēsim par to, kas un kādā veidā bērniem jāmācās pirmsskolā.

24. janvāris
Forums “Ko nozīmē – zināt latviešu valodu?”, kurā  diskutēsim par to, pēc kādiem kritērijiem var secināt, ka cilvēks prot latviešu valodu, ko nozīmē “būt lietpratīgam valodas lietotājam”, kādi ir latviešu valodas mācību mērķi un kā tie nosaka mācību saturu un pieeju.

25. janvāris
Forums “Kura no mākslām ir vissvarīgākā skolā?”, kurā  diskutēsim par līdzsvaru starp mākslu priekšmetiem un to, ko skolēns apgūst vispārējā izglītībā un interešu izglītībā.

29. janvāris
Forums “Vai patriotismu var iemācīt?”, kurā  diskutēsim par pilsonisko un patriotisko audzināšanu.

30. janvāris
Forums “Vai skolā sports ir iespējams bez normatīviem?”, kurā  diskutēsim par sporta stundu mērķi skolā.

31. janvāris
Forums “Kādi ir nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti skolēnam, beidzot pamatizglītības un vidējās izglītības posmu STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) jomā?”

Viedokļu līderu forumi būs noslēdzošie pasākumi jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros, kas noslēdzas 1. februārī. Kopš tās sākuma pērn septembrī mācību satura un pieejas pārmaiņas mērķtiecīgi skaidrotas Latvijas skolu vadību komandām un to pedagogiem, visu pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, visu Latvijas pašvaldību izglītības jomas vadītājiem vai viņu pārstāvjiem, tiekoties ar dažādām interešu grupām. Šajā laikā savus priekšlikumus izteikušas skolas un profesionālās organizācijas. Taču vietnē www.skola2030.lv/apspriesana komentārus var izteikt ikviens, arī tad, ja viņa profesionālā darbība nav saistīta ar izglītību. Sabiedrības pārstāvju iesniegtie komentāri, ieteikumi un jautājumi ir lasāmi vietnes www.skola2030.lv/apspriesana sadaļā “Priekšlikumi”.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) šī gada pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

 

Papildinformācija:
Iveta Bojāre,
projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
iveta.bojare@skola2030.lv
Tālr. 29417278
www.skola2030.lv