03.04.2017

Latvijas bankas vadība izsaka atbalstu mācīšanas pieejas maiņas nepieciešamībai

Atsaucoties Latvijas bankas uzaicinājumam, aizvadītajā nedēļā, 28.martā, Zane Oliņa, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanas vadītāja, tikās ar Latvijas bankas prezidentu un vadības komandu, lai stāstītu par projektu, tā nozīmi Latvijas izglītības sistēmā, ieviešanas gaitu un sagaidāmo ietekmi uz izglītības kvalitāti.

Sarunas gaitā tika pārrunāti gan sasniedzamie rezultāti skolēnam, tai skaitā finanšu pratības, ekonomikas un uzņēmējspējas attīstības jautājumi mācību saturā un mācīšanas kvalitāte, gan plašākas izmaiņas mācību darba organizācijā un citi vispārējās izglītības kvalitātes jautājumi, tai skaitā, finanšu resursu efektīvs izlietojums, skolu tīkla sakārtošana, skolotāju sagatavošana un profesionālā pilnveide.

Priecājamies par Latvijas Bankas vadības izrādīto interesi un atbalstu mācību satura un mācīšanas pieejas izmaiņām, lai Latvijas skolu beidzēji iegūtu sekmīgai personīgajai, profesionālajai dzīvei un Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamās prasmes. Mācīšanas pieejas izmaiņu īstenošanai visu iesaistīto pušu iesaiste, izpratne un atbalsts ir ļoti nozīmīgi.