28.02.2018

Konferencē diskutēs par iekļaujošas skolas attīstības iespējām

1. martā Jūrmalā norisināsies konference “Iekļaujoša skola – ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi”, ko organizē British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra ESF projektu  Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) un ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Konferencē uzstāsies gan ārvalstu, gan vietējie eksperti. Dalībnieki būs izglītības nozares darbinieki no Latvijas un Igaunijas.

Konferences “Iekļaujoša skola – ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi” mērķis ir veicināt dziļāku izpratni par iekļaujošu izglītību, apzināt un dalīties ar izglītības procesā iesaistīto pušu labās prakses piemēriem un kopīgi spriest par to, kādā veidā iespējams veidot daudz iekļaujošāku mācīšanās procesu katram skolēnam. Konferences programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta mācību saturam un pieejai, un tam, kāds atbalsts nepieciešams skolēnam un skolotājam.

“Veiksmīgu iekļaujošu praksi skolā var nodrošināt tikai pārmaiņas visos izglītības līmeņos, un tieši tāpēc ir svarīgi par iekļaujošas izglītības jautājumiem atkal diskutēt laikā, kad valstī top jauns izglītības standarts un pieeja mācīšanai. Skolas un skolotāji jau šodien var pozitīvi ietekmēt ikviena skolēna ikdienu, mainot un uzlabojot to, kas ir viņu spēkos, un veidojot atbalstošu, iekļaujošu un attīstību veicinošu skolas vidi,” uzsver Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja, konferences idejas autore. “Nākotnē, veidojot iekļaujošu mācību vidi, skolotājiem būs jāņem vērā ne tikai tas, ko un kā viņi māca, bet arī tas, kādā mērā iekļaujošas vērtības, piemēram, cieņa, sadarbība, tolerance, izpalīdzība un empātija, skaidri apliecina mikroklimatu un attiecības klasē,” turpina Z. Matesoviča.

Konferences programmu veidos divi tematiskie bloki, no kuriem viens būs par dažādības pedagoģiju – pedagoģiskās pieejas un stratēģijas klasē ar bērniem, kas pārstāv dažādus kultūras, valodas, sociālos un ekonomiskos kontekstus, un daudzveidības vadību. Otrs bloks saistīts ar atbalstu bērniem ar mācību darbības traucējumiem un speciālajām vajadzībām.

“Jūtamies pagodināti un gandarīti par British Council pārstāvniecības Latvijā uzaicinājumu iesaistīties šīs konferences rīkošanā, jo uzskatām, ka tikai daudzveidīgu partneru kopdarbībā šos principus iespējams iedzīvināt skolu praksē. Konference ir zināmā veidā konsultācija – sarunas un pieredzes apmaiņas process – ar vietējiem un ārvalstu ekspertiem, lai nostiprinātu iekļaujošās izglītības principu klātbūtni izglītības procesā. Šī konference ir ļoti nozīmīgs notikums, lai aktualizētu un uzsvērtu iekļaujošas izglītības principu ieviešanas nozīmi rīcībpolitikā nacionālā mērogā un skolu ikdienas praksē.

Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas aprakstā īpaši uzsveram tādus izglītības principus kā augstu un personiski nozīmīgu mērķu izvirzīšana visiem bērniem un jauniešiem un iekļaujošas izglītības pieeju, kuru īstenojot, tiek atzītas, augstu novērtētas un apmierinātas viņu dažādās mācīšanās vajadzības ar atvērta dialoga, daudzveidīgu metožu un pieeju palīdzību, veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju. Projektā nozīmīgi resursi tiks veltīti mācību un metodisko līdzekļu izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām, to skaitā mācību līdzekļi bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un ar dažādiem attīstības traucējumiem, veidotas grāmatas Braila rakstā, datorprogramma “No teksta uz runu” (‘Text to speech’), vieglajā valodā adaptēti mācību un metodiskie līdzekļi, DIBEL NEXT lasītprasmes novērtēšanas testa rokasgrāmata,” stāsta Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja.

Konferencē piedalīsies un ar savu pieredzi iekļaujošas izglītības jomā dalīsies gan eksperti no Latvijas – Mārīte Rozenfelde, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, Marija Golubeva, politikas analītiķe, SIA RHC Consulting valdes locekle, gan no Apvienotās Karalistes – organizācijas Achievement for All speciālisti Mariuss Frenks (Marius Frank) un Krisa Vodenhausa (Kris Vodehouse), British Council izglītības programmas Connecting Classrooms pārstāve Siana Viljamsa (Siân Williams), kuriem ir daudzu gadu pieredze dažādās Lielbritānijas izglītības nozares organizācijās, kā arī pārstāvji no Igaunijas izglītības aģentūras – fonda Innove.

Ikvienam interesentam būs iespēja sekot līdzi konferencei tiešsaistē British Council Latvija Facebook lapā https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia vai arī projekta Skola2030 mājas lapā.