28.10.2019

"Skola2030" aktualitātes oktobrī

Mācības skolotājiem, kuri strādā ar 5-6 gadīgiem bērniem

Novembrī tiks atvērta pieteikšanās profesionālās kompetences pilnveides A programmas pēdējām mācībām “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (36 h). Tās notiks no 2020. gada janvāra līdz aprīlim reģionos. Mācību dalībnieki var būt pirmsskolas pedagogi:

  • kuri vēlas labāk izprast pilnveidotās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un mācību pieeju;
  • kuri strādā ar 5–6 gadus veciem bērniem, nav iesaistījušies pilveidotā satura un pieejas aprobācijā un nav piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides programmā pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem, kuru īstenoja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Skola2030.

No vienas pirmsskolas izglītības iestādes aicināti pieteikties 2-3 pārstāvji. Mācības notiks 4 dienas klātienē un patstāvīgi e-vidē. Pieteikšanās VISC mācību e-vidē no 2019 gada 11. novembra https://talakizglitiba.visc.gov.lv līdz brīdim, kad grupa būs nokomplektēta.

Atgādinām, ka ikvienam pirmsskolas skolotājam ir pieejams pašmācības e-kurss http://bit.ly/e-kurss_pirmsskola par pirmsskolas izglītības vadlīnijām un mācību pieeju. Kursā ir septiņi temati. Katrā tematā ir dalībniekam sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, mācību materiāli un jautājumi refleksijai. Kursu var apgūt vienatnē vai kopā ar kolēģiem. Izglītības iestādes vadība šo pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem.

Pašvaldību izglītības jomas vadītāji un speciālisti tiekas seminārā Rīgā

Oktobra vidū Rīgā notika seminārs pašvaldību izglītības jomas vadītājiem un izglītības speciālistiem. Viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā seminārā bija par vidusskolas modeli un tā ieviešanu dažāda lieluma skolās, ņemot vērā, ka septembrī tika apstiprināts jaunais valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Pašvaldībām kopā ar izglītības iestādēm būs jāpieņem būtiski lēmumi, lai izveidotu izsvērtu izvēļu grozu piedāvājumu vidusskolās, tādēļ semināra dalībniekiem tika piedāvāta iespēja izmēģināt modelēt vidusskolu piedāvājumu. Tikpat aktuāls jautājums bija par to, kā pašvaldības var atbalstīt sava novada skolotājus – gan informatīvi, gan ar tehnisko nodrošinājumu mācību vadīšanai, gan rūpējoties par viņu labsajūtu un labām darbspējām darbā ar skolēniem.

Vidējās izglītības mācību satura ieviešanas semināri

Skola2030 novembrī un decembrī organizēs vidējās izglītības mācību satura ieviešanas seminārus, kuru mērķis ir atbalstīt skolu vadības komandas pilnveidotā mācību satura plānošanas principu ieviešanā savā izglītības iestādē, ņemot vērā konkrēto skolu skolēnu vajadzības, intereses, vecāku viedokli un skolas iespējas. Seminārs ir konsultatīvs atbalsta pasākums vidusskolas modeļa īstenošanas plānošanai katrā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Informācija par datumu, norises vietu un reģistrēšanās iespējām tiks nosūtīti katrai skolas vadības komandai individuāli. Jautājumu gadījumā par semināra programmu aicinām sazināties ar Lieni Dreimani, sūtot e-pastu liene.dreimane@skola2030.lv.

Semināri pašvaldību mācību jomu koordinatoriem

Arī šoruden Skola2030 organizē seminārus mācību jomu koordinatoriem (MJK), kuri savā administratīvajā teritorijā vada, virza, koordinē un atbalsta sadarbību starp attiecīgajā mācību jomā iesaistītajiem mācību priekšmetu pedagogiem. Aicinām mācību jomu koordinatorus aktīvi sadarboties ar savu pašvaldību skolotājiem, informēt par aktualitātēm un nodot tālāk iegūtās zināšanas, lai veidotu viņu dziļāku izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju katram savā mācību jomā. Tāpat aicinām arī skolotājus aktīvi interesēties par aktualitātēm pie saviem mācību jomu koordinatoriem. Informācija par semināriem un materiāli ir pieejami arī Moodle vidē.

Oktobrī jau notikuši semināri Valodu mācību jomas koordinatoriem (par svešvalodām); Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoriem; pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu koordinatoriem; Dabaszinātņu mācību jomas koordinatoriem un Matemātikas mācību jomas koordinatoriem.

Novembrī un decembrī plānotie semināri:

  • 22. novembrī Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatoriem;
  • 28. novembrī Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoriem;
  • 4. decembrī Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoriem.
  • Valodu mācību jomas (par latviešu valodu un literatūru) semināra datums vēl tiks izziņots.

Par vecāku lomu izglītībā – rudens kampaņa kļūst pamanāma

Skola2030 vecāku informēšanas kampaņas ietvaros tapušais mākslinieka Kristapa Zelmeņa sienas zīmējums Daugavpilī

Lai uzrunātu vecākus par viņu lomu un atbalstu saviem bērniem izglītībā, informētu par pārmaiņām mācību saturā un pieejā, Skola2030 šoruden ieplānojusi plašāku kampaņu. Tās ietvaros Daugavpilī dizaina vidusskolas “Saules skola” teritorijā tapis pirmais sienas zīmējums ar saukli “Es saprotu, tātad varu”. Tā tapšanā kopā ar mākslinieku Kristapu Zelmeni piedalījās arī Daugavpils 3. vidusskolas un “Saules skolas” skolēni. Sienu zīmējumi par izglītībai veltītām tēmām paredzēti vēl arī 3 citās Latvijas pilsētās.