Vērtēšana

VISC rīko informatīvo kampaņu “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko”, lai skaidrotu pārmaiņas vērtēšanas principos un to pamatojumu. Izmaiņas visās Latvijas skolās stāsies spēkā no 2024./2025. mācību gada. Informatīvā kampaņa finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko!

Vērtēšanai ir tikpat liela nozīme izglītības sistēmā, kā mācību saturam un mācību videi. Veiksmīga mācīšanās nav iespējama bez vērtēšanas. Lai bērns vai jaunietis veiksmīgi apgūtu mācību vielu, pilnveidotos un attīstītos, ir nepieciešama vērtēšanas pieeja, kas fokusējas uz to, kas jau šobrīd izdodas un kas vēl jāpilnveido.

Kampaņā ietvertie būtiskākie principi, kas jāzina ikvienam vecākam.

1. Vērtējums (piemēram, atzīme) un vērtēšana nav viens un tas pats.

Atzīme parāda, cik lielā mērā ir apgūts sasniedzamais rezultāts (noteikta mācību viela), ko skolēns zina, prot, izprot dotajā brīdī katra mācīšanās posma noslēgumā. Savukārt vērtēšana ir process, kurā, pateicoties atgriezeniskajai saitei no skolotāja, skolēns var pilnveidot apgūtas prasmes un uzlabot sniegumu, pirms atzīme ir izlikta.

2. Vērtēšanas galvenā sastāvdaļa ir efektīva atgriezeniskā saite, kas liek skolēnam domāt un apgūt nepieciešamas zināšanas, lai uzlabotu savu sniegumu.

Atgriezeniskās saites jeb formatīvās vērtēšanas būtība ir atbalstīt skolēnu mācību procesā un dot viņam iespēju uzlabot savu sniegumu, līdz sasniegts labākais iespējamais rezultāts. Mācību procesā skolotājs pārliecinās par to, ko skolēni ir iemācījušies, un, ja nepieciešams, atbilstoši pielāgo savas mācīšanas metodes.

Efektīva atgriezeniskā saite ir sniegta īstajā laikā, konkrēta, izmantojama un cieņpilna.

3. Atzīme katra temata noslēgumā parāda tikai to, cik labi ir apgūts mācību saturs.

Skolotāja izliktais vērtējums (piemēram, atzīme) parāda skolēna zināšanas, prasmes, izpratni pret sasniedzamo rezultātu konkrētajā brīdī. Skolotājs vērtē skolēna sniegumu pēc konkrētiem kritērijiem pret sasniedzamo rezultātu (to, kas skolēnam jāiemācās), nesalīdzinot skolēnus savā starpā.

Pirms temata noslēguma skolēnam ir iespēja vingrināties un regulāri saņemt atgriezenisko saiti par savu darbu mācību procesā. Noslēguma vērtēšanai jeb summatīvajai vērtēšanai skolotājs izmantoto tos pašus uzdevumus, uzdevumu nosacījumus un vērtēšanas kritērijus, ko visa mācību procesa laikā.

4. Tiek vērtēts tikai tas, ko bērni un skolēni apgūst mācību procesā. 

Skolēnam ir jāsaņem atzīme tikai par viņa prasmēm – vērtējums tam, ko skolēns prot un spēj paveikt. Atzīme nav atkarīga no uzvedības, pārējo bērnu snieguma vai citiem subjektīviem faktoriem. Lai iegūtu pierādījumus par sasniedzamo rezultātu apguvi, skolotājs mācību procesa sākumā plāno, kad un kādā veidā īstenot vērtēšanu.


Biežākie jautājumi Citi jautājumi