Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

“Kultūra un māksla II” eksāmena darba paraugs un programma augstākajā līmenī 

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmena augstākajā līmenī darba paraugs un tā programma veidota kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Eksāmena programmā skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darba paraugs ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atbildes un iespējamo atbilžu variantus, skolēnu atbilžu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles  

Vispārējās vidējās izglītības pakāpē pēc padziļinātā izvēles kursa “Kultūra un māksla II” apguves skolēniem ir iespēja kārtot eksāmenu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas augstākajā līmenī kā vienu no diviem izvēles eksāmeniem. Profesionālo skolu skolēni var izvēlēties, vai apgūs kursu “Kultūra un māksla II”,  vai kārtos “Kultūra un māksla II” eksāmenu.  

Eksāmens ir veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas augstākajā līmenī. Tas pārbauda 1) skolēnu zināšanas un izpratni – par dažādu kultūrvēsturisko periodu pazīmēm, mākslas stilu un virzienu iezīmēm un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem; 2) skolēnu prasmes – analizēt vizuālās mākslas, mūzikas, teātra mākslas un starpdisciplināru mākslas darbu izteiksmes līdzekļus, raksturot to nozīmi mākslas darba saturā, formulējot pamatotu viedokli par mākslas darba ideju, kā arī interpretēt mākslas darbu, saskatot tā mijiedarbību ar kultūrvēsturiskajiem un kultūrsociālajiem kontekstiem; 3) skolēnu zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas – izstrādāt un konceptuāli formulēt problēmsituācijas risinājumu ar mākslas darba vai kultūras notikuma palīdzību. Tas ir,  definēt sabiedrībā aktuālu problēmu, izvirzīt konkrēta mākslas darba vai kultūras notikuma mērķi tās risināšanai, kā arī, balstoties iedvesmas avotos, formulēt mākslas darba vai kultūras notikuma ieceri un izveidot risinājuma/idejas īstenošanas plānu. 

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam 

Tā kā eksāmena laikā nav iespējams pārbaudīt skolēna jaunrades prasmes, kursa “Kultūra un māksla II” mācību procesa laikā, sadarbojoties pārī vai grupā*, sekmīgi  jāīsteno starpdisciplinārs jaunrades darbs, kuram ir skaidri nolasāms, pašu skolēnu izvirzīts mērķis. Starpdisciplinārais jaunrades darbs demonstrē skolēna izpratni par māksliniecisko izteiksmes līdzekļu iespējām un atbilstību autoru noteikto mērķu sasniegšanai. Lai darbs tiktu atzīts par sekmīgu un skolēni varētu kārtot eksāmenu, ir jāsaņem vismaz 4 ballu vērtējums.  

Starpdisciplināra jaunrades darba uzdevuma nosacījumi 

  1. Jaunrades darbs ir starpdisciplinārs – lai īstenotu radošo ieceri, tajā izmantoti dažādu mākslas veidu izteiksmes līdzekļi. 
  2. Jaunrades darbs ir veidots, sadarbojoties vairākiem skolēniem, kā arī tiek veikts noteiktajā laikā, izmantojot pieejamos resursus. 
  3. Piesakoties “Kultūra un māksla II” padziļinātā kursa eksāmena kārtošanai Valsts izglītības satura centrā (VISC), jāiesniedz starpdisciplinārā jaunrades darba dokumentācija – aizpildīta dokumentācijas forma, tostarp pievienots 1 minūti garš video VISC mājaslapā noteiktajā izšķirtspējā, kurā redzami radītā jaunrades darba starpdisciplinārie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi. 
  4. Iesakām dokumentēt starpdisciplinārā jaunrades darba procesu video formātā un saglabāt šo 1 minūti garo video fragmentu līdz eksāmenu izvēles brīdim. Izņēmuma kārtā, tehnisku problēmu gadījumā, iespējams iesniegt arī darbam jaunradītu, atbilstošu noskaņu kolāžu .pdf formātā. 

Izņēmuma kārtā, ja skolēns mācās tālmācībā vai mājas apmācībā, ir iespējams darbu izstrādāt un iesniegt arī individuāli. 

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē  

Vispārējās vidējās izglītības pakāpē “Kultūra un māksla II” augstākā līmeņa eksāmens ir jauninājums pēc uzbūves, satura un norises.  

Pēc uzbūves eksāmena 1. daļā iekļauti testa veida uzdevumi, kas pārbauda skolēna spējas atpazīt kultūrvēsturisko periodu, stilu un virzienu pazīmes un tās noteikt konkrētos mākslas darbos. Atvērtie jautājumi pārbauda skolēna spējas raksturot mākslas, teātra, mūzikas vai starpdisciplinārā darbā lietotos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un sasaistīt tos ar darba ideju, tās rašanās un uztveres kontekstiem. Eksāmena 2. daļā tiek pārbaudītas skolēna kompleksu problēmu risināšanas prasmes – formulēt un aprakstīt mākslas darba vai kultūras notikuma ideju konkursa pieteikuma formātā.  

Eksāmena saturs. 1. daļā skolēniem ir jāatpazīst kultūrvēsturisko periodu, stilu un virzienu iezīmes, kā arī mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi. Jāspēj detalizēti analizēt vai nu laikmetīgu vizuālās mākslas darbu, vai mūzikas skaņdarbu, vai arī teātra izrādes fragmentu. Skolēnam jāanalizē arī viens laikmetīgs starpdisciplinārs mākslas darbs – balstoties mākslinieciskās izteiksmes līdzekļos, jāinterpretē mākslas darba ideja, kā arī jāsalīdzina un jāpamato savs viedoklis iepretim cita autora viedoklim par šī darba interpretāciju. Eksāmena 2. daļas mākslas darba vai kultūras notikuma idejas formulēšana sastāv no prasmēm – definēt pētāmo problēmu, mērķi un mērķauditoriju, detalizēti aprakstīt paša mākslas darba vai kultūras notikuma ideju, iezīmēt tā īstenošanas plānu, kā arī reflektēt par iedvesmas avotiem un idejas tapšanas kultūras kontekstu.   

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

Eksāmena norise. Vienu dienu pirms noteiktā eksāmena datuma paredzēts sagatavošanās posms 2. daļai – Valsts izglītības satura centrs izsludina 2. daļā piedāvātos sabiedrībā aktuālos tematus (no kuriem tālāk jāatvasina mākslas darbā vai kultūras notikumā pētāmā problēma), kā arī ieteicamos sagatavošanās un izpētes darbu soļus.  Pats eksāmens norit vienu dienu – 1. daļa plānota 120 minūtes gara, tai seko 30 minūšu pauze un 90 minūšu gara 2. daļa. 2. daļas sākumā ir rakstiski jāapliecina, ka priekšizpētes darbs ir paveikts patstāvīgi. Ja priekšizpētes darbā tiek konstatēts autortiesību pārkāpums (mākslas darba vai kultūras notikuma ideja ir plaģiāts), eksāmens automātiski tiek uzskatīts par nenokārtotu. 

 

Vērtēšana 

Eksāmens tiek vērtēts atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Punkti var būt atbilstoši konkrētai pareizai atbildei vai rezultāta aprakstam. Atvērtos jautājumus, kur iespējama liela atbilžu kvalitāšu dažādība, paredzēts vērtēt, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus, katram atbildes snieguma līmenim piešķirot noteiktu punktu skaitu.   

Eksāmena atbildi kopumā nevērtē, ja: 

  • uzdevums nav izpildīts; 
  • uzdevuma izpildē pilnībā ignorēti uzdevuma nosacījumi; 
  • atbildē ietverta informācija, kas ir pretrunā ar ētikas normām; 
  • atbildē ir vērojamas plaģiāta pazīmes. 

 

Autores:
Zane Putniņa, Skola2030 vecākā eksperte un Inese Vilciņa, Skola2030 vecākā eksperte