Pirmsskola

Vadlīnijas

Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (MK Noteikumi par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem: https://likumi.lv/ta/id/303371 ). (MK pieņemti 21.11.2018., spēkā no 1.09.2019.)

Atbalsta materiāli

Vebināri pirmsskolas skolotājiem

Ziņu izdevuma raksti

Citi noderīgi video resursi 

Konferences par pirmsskolas jautājumiem

Ir notikušas divas Skola2030 rīkotas konferences par pirmsskolas jautājumiem: “Lietpratība sākumizglītībā” (2018. gada aprīlī, Liepājā) un “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku” (2019. gada martā, Valmierā)

  • Video ieraksti no konferences “Lietpratība sākumizglītībā” – par mācīšanos ar prieku, par robežām, pirmsskolas mācību satura pārvērtēšanu, par skolotāja lomu, par to, kāda ir laba pirmsskola, kā panākt mācīšanās pieejas maiņu, par sociāli emocionālās mācīšanās lomu sākumizglītībā.
  • Video ieraksti no konferences “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku” par pirmsskolā ieliktiem pamatiem dabaszinību izpratnes veidošanai, par aktīvas un patstāvīgas rīcībspējas attīstīšanu bērnos, par valodas  prasmju un lasītprieka attīstību un caurviju prasmēm. http://bit.ly/Pirmsskolas_konference_Valmiera

Biežākie jautājumi Citi jautājumi