Sasniedzamie rezultāti

Prasības mācību satura apguvei – izmērāms mācību procesa rezultāts –  valsts pamatizglītības standartā formulēti katrā mācību jomā un skolēnam sasniedzami skolotāju plānošanas un savstarpējas sadarbības ietvaros. Sasniedzamie rezultāti ietver zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, caurviju prasmes un vērtībās balstītus tikumus un ir apgūstami mācību priekšmetos, starpdisciplināri un arī iesaistoties plašākās skolas dzīves norisēs.

Sasniedzami rezultāti pamatizglītības pakāpēs formulēti šādiem posmiem - 1.–3.klase, 4.–6.klase; 7.–9.klase.

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti pamatizglītības standartā pa jomām, beidzot 3., 6. un 9. klasi (PDF formātā):