Mācību jomas

Obligātais mācību saturs ir strukturēts septiņās mācību jomās, nevis atsevišķi katrā mācību priekšmetā, ar mērķi mazināt mācību satura sadrumstalotību, rosināt mācību satura plānošanu skolas līmenī, veidot skolēnos patiesi dziļu izpratni par mācību saturu.

Septiņas mācību jomas apvieno vairākus radniecīgus mācību priekšmetus un sasniedzamos rezultātus un palīdz skolēnam saskatīt šo priekšmetu savstarpējo saistību. Piemēram, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā sasniedzamos rezultātus īstenos ar vizuālās mākslas, mūzikas, literatūras un teātra mākslas palīdzību, bet valodu mācību jomā – ar latviešu valodas, mazākumtautību dzimtās valodas un svešvalodu palīdzību.

Septiņas mācību jomas ir tuvinātas svarīgiem cilvēka darbības virzieniem dzīvē un dabiski izriet no cilvēku attīstības. Bērns sāk runāt (valodu joma), iepazīst savu tuvāko apkārtni, to, kas objektīvi tur atrodas – dabu, dažāda veida materiālus (dabaszinātņu joma), iepazīst skaitļu valodu (matemātika). Bērns mācās zīmēt, krāsot – veidojas pirmie aizmetņi mākslas pasaulē. Pamazām bērns izprot, ka cilvēks dzīvo kopā ar citiem cilvēkiem (sociālā joma), sāk apzināties cilvēku vajadzības un cenšas rast risinājumus (tehnoloģiju joma), savukārt sports un veselība ir svarīga joma, kas vajadzīga, lai visu iepriekšminētajās jomās varētu paveikt. Visas jomas ir cieši saistītas.

 

Dabaszinātņu mācību joma

Skolēns veido izpratni par dabas parādībām un procesiem, tādiem kā enerģija, kustība, spēks, lauks, viela, organisms u.c.; izmanto pētnieciskās prasmes, eksperimentē, mācās modelēt un prognozēt; mācās par resursu saprātīgu izmantošanu un dabas ilgtspējību.

Mācību priekšmeti: dabaszinības (1.–6. klase), fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija (7.–9. klase)

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Skolēns izprot un veido aktīva un veselīga dzīvesveida ieradumus, iesaistās daudzveidīgās fiziskajās aktivitātēs; gūst izpratni par veselības un drošības jautājumiem, rīcību riska situācijās.

Mācību priekšmets: sports un veselība

 

Matemātikas mācību joma

Skolēns apgūst un jēgpilni izmanto matemātikas valodu, matemātikai raksturīgas stratēģijas un spriešanu, skaitļus un darbības ar tiem, algebras elementus un sakarības, figūras un to īpašības, varbūtību un prasmes darbā ar datiem.

Mācību priekšmets: matemātika

 

Tehnoloģiju mācību joma

Skolēns apgūst prasmes radīt sev un sabiedrībai vajadzīgas lietas un produktus, izkopj dizaina domāšanu, iepazīst lietu tapšanas procesu, izvēlas jēgpilnu risinājumu kādai problēmai, apgūst un lieto digitālās prasmes, programmēšanas pamatus.

Mācību priekšmeti: dizains un tehnoloģijas, datorika, inženierzinības

 

Valodu mācību joma

Skolēns ir ieinteresēts valodu apguvē, sev saistošas un noderīgas lasāmvielas izvēlē, lieto valodu kā domāšanas, izziņas un saziņas līdzekli, izprot valodas lomu identitātes veidošanā, piedalās mutvārdu un rakstveida saziņā precīzi, skaidri un atbilstoši literārās valodas normām.

Mācību priekšmeti: Latviešu valoda, mazākumtautību valodas, svešvalodas

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Skolēns veido izpratni par tādiem jēdzieniem kā indivīds, sabiedrība, vara un pārvaldes institūcijas, resursi; veido vēsturisko, nacionālo un pilsonisko apziņu, izpratni par laiku un pārmaiņām sabiedrībā.

Mācību priekšmeti: sociālās zinības (1.–3. klase), sociālās zinības un vēsture (4.–6. klase), sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture (7.–9. klase)

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Skolēns veido izpratni par mākslu un kultūru, praktiski darbojoties, iepazīst mākslas veidus un to izteiksmes līdzekļus, tajos paustās idejas kā autora, laikmeta un kultūras mijiedarbību, kultūru daudzveidību, izpausmes, kultūras mantojumu; iepazīstot sevi, apzinās un izprot piederību tautas, valsts, kopienas kultūrai; piedzīvo jaunrades procesu mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, teātra mākslā.

Mācību priekšmeti: vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla