Vecāku loma

Ģimenes un skolas sadarbības uzmanības centrā ir bērna labklājība, tādēļ vecāki un skolas darbinieki sazinās, lai pārrunātu bērna gaitas skolā, kopīgi analizētu sniegumu, panākumus un grūtības, kā arī nepieciešamības gadījumā abpusēji piedalītos problēmu risināšanā.  

Interesējoties par sava bērna skolas gaitām un sniedzot nepieciešamo atbalstu, vecāki demonstrē, ka tas, ko bērns dara, ir nozīmīgi. Svarīgi, lai vecāki iepazītos un uzturētu sadarbīgas attiecības ar citu bērnu vecākiem, lai vienoti atbalstītu bērnu intereses un izglītības iestādi kopumā. 

Vecāku un likumisko pārstāvju atbildība ir: 

  • iesaistīties un atbalstīt savus bērnus mācībās - interesēties un pārrunāt aktualitātes, panākumus un grūtības; nodrošināt mācībām atbalstošu vidi; atbilstoši bērna vecumam iesaistīties mācīšanās procesā; uzturēt bērnā motivāciju mācīties; 
  • uzturēt pozitīvu attieksmi pret skolu un atbalstīt sava bērna iekļaušanos skolas vidē. Piederības izjūtu skolai var uzskatīt par vienu no skolēna pamatvajadzībām – izjūtot piederību, skolēns lepojas ar savu skolu, redz savu vietu tajā un izjūt, ka pieaugušie ir ieinteresēti un tic viņa panākumiem; 
  • sadarboties ar sava bērna audzinātājiem un skolotājiem un uzturēt viņu autoritāti – paust cieņu un lojalitāti pret bērna audzinātājiem; izvirzīt un uzturēt bērna un jaunieša vecumam atbilstošas vienotas un konsekventas prasības; uzturēt skaidru un uz sadarbību orientētu pieaugušo komunikāciju; paust vienotas pozitīvas gaidas par bērna izaugsmi; radušās pretrunas un konfliktus risināt pieaugušo līmenī;  
  • iesaistīties skolas kā institūcijas darbībā – piedalīties lēmumu pieņemšanā, apmeklēt skolas pasākumus, piedalīties vecāku sapulcēs, ar brīvprātīgu dalību un ieguldījumu demonstrēt bērnam labu paraugu.